شماره مجوز: 1301550312311
قیمت روزانه 0 - 9.5 میلیون تومان

اجاره ماشین کروک در کیش ایران

اجاره ماشین در کیش ایران، اجاره ماشین در کیش بدون نیاز به چک و سفته با ارزانترین قیمت و بیشترین تخفیف، تحویل ماشین در کیش در فرودگاه یا هتل یا محل مورد نظر شما با مجوز رنت.

اجارهفوردموستانگکروک

2016
اجاره فورد موستانگ کروک
قیمت 1 روز :

5,000,000 تومان

قیمت روزانه
1 روز به بالا 5,000,000
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 4 نفره
 • 1 چمدان
تحویل رایگان در محل
در کیش
کد شرکت: 1022 | کد خودرو: 153

اجارهشورلتکاماروکروک

2016
اجاره شورلت کامارو کروک
قیمت 1 روز :

4,500,000 تومان

قیمت روزانه
1 روز به بالا 4,500,000
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 4 نفره
 • 1 چمدان
تحویل رایگان در محل
در کیش
کد شرکت: 1022 | کد خودرو: 152

اجارهشورلتکاماروکروک

2016
اجاره شورلت کامارو کروک
قیمت 1 روز : 5,000,000 تومان

4,500,000 تومان

قیمت روزانه
2 تا 6 روز: 4,500,000
7 تا 13 روز: 4,275,000
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 4 نفره
 • 2 چمدان
تحویل رایگان در محل
در کیش
کد شرکت: 1070 | کد خودرو: 391

اجارهفوردموستانگکروک

2014
اجاره فورد موستانگ کروک
قیمت 1 روز :

4,600,000 تومان

قیمت روزانه
1 تا 6 روز: 4,600,000
7 تا 13 روز: 4,370,000
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 4 نفره
 • 3 چمدان
تحویل رایگان در محل
در کیش
کد شرکت: 1070 | کد خودرو: 392

اجارهفوردموستانگکروک

2013
اجاره فورد موستانگ کروک
قیمت 1 روز :

3,550,000 تومان

قیمت روزانه
2 روز به بالا 3,550,000
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 4 نفره
 • 2 چمدان
تحویل رایگان در محل
در کیش
کد شرکت: 1034 | کد خودرو: 214

اجارهفوردموستانگکروک

2014
اجاره فورد موستانگ کروک
قیمت 1 روز :

3,500,000 تومان

قیمت روزانه
1 روز به بالا 3,500,000
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 4 نفره
 • 1 چمدان
تحویل رایگان در محل
در کیش
کد شرکت: 1063 | کد خودرو: 485

اجارهشورلتکاماروکروک

2016
اجاره شورلت کامارو کروک
قیمت 1 روز :

4,300,000 تومان

قیمت روزانه
1 روز به بالا 4,300,000
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 4 نفره
 • 1 چمدان
تحویل رایگان در محل
در کیش
کد شرکت: 1105 | کد خودرو: 707

اجارهشورلتکاماروکروک

2016
اجاره شورلت کامارو کروک
قیمت 1 روز :

5,000,000 تومان

قیمت روزانه
1 روز به بالا 5,000,000
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 4 نفره
 • 1 چمدان
تحویل رایگان در محل
در کیش
کد شرکت: 1087 | کد خودرو: 780

اجارهشورلتکاماروکروک

2014
اجاره شورلت کامارو کروک
قیمت 1 روز :

4,800,000 تومان

قیمت روزانه
2 روز به بالا 4,800,000
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 4 نفره
 • 1 چمدان
تحویل رایگان در محل
در کیش
کد شرکت: 1107 | کد خودرو: 797

اجارهشورلتکاماروکروک

2016
اجاره شورلت کامارو کروک
قیمت 1 روز :

5,000,000 تومان

قیمت روزانه
2 روز به بالا 5,000,000
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 4 نفره
 • 1 چمدان
تحویل رایگان در محل
در کیش
کد شرکت: 1107 | کد خودرو: 798