شماره مجوز: 1301550312311
قیمت روزانه 0 - 72 میلیون تومان

اجاره خودرو

اجاره خودرو ، اجاره خودرو بدون نیاز به چک و سفته با ارزانترین قیمت و بیشترین تخفیف، تحویل خودرو در فرودگاه یا هتل یا محل مورد نظر شما با مجوز رنت.

اجارهتویوتالندکروز

2018
اجاره تویوتا لندکروز
قیمت 1 روز :

18,000,000 تومان

قیمت روزانه
1 روز به بالا 18,000,000
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 7 نفره
 • 3 چمدان
تحویل رایگان در محل
در کیش
کد شرکت: 1022 | کد خودرو: 1469

اجارههیوندایتوسان

2016
اجاره هیوندای توسان
قیمت 1 روز :

1,950,000 تومان

قیمت روزانه
1 روز به بالا 1,950,000
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 2 چمدان
تحویل رایگان در محل
در کیش
کد شرکت: 1022 | کد خودرو: 1300

اجارهلکسوسRX

2015
اجاره لکسوس RX
قیمت 1 روز :

8,800,000 تومان

قیمت روزانه
1 روز به بالا 8,800,000
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 2 چمدان
تحویل رایگان در محل
در کیش
کد شرکت: 1022 | کد خودرو: 1468

اجارهشورولتکاماروکروک

2016
اجاره شورولت کامارو کروک
قیمت 1 روز :

3,700,000 تومان

قیمت روزانه
1 روز به بالا 3,700,000
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 4 نفره
 • 1 چمدان
تحویل رایگان در محل
در کیش
کد شرکت: 1022 | کد خودرو: 152

اجارهفوردموستانگکروک

2016
اجاره فورد موستانگ کروک
قیمت 1 روز :

5,000,000 تومان

قیمت روزانه
1 روز به بالا 5,000,000
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 4 نفره
 • 1 چمدان
تحویل رایگان در محل
در کیش
کد شرکت: 1022 | کد خودرو: 153

اجارهفوردموستانگ

2016
اجاره فورد موستانگ
قیمت 1 روز :

5,000,000 تومان

قیمت روزانه
1 روز به بالا 5,000,000
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 1 چمدان
تحویل رایگان در محل
در کیش
کد شرکت: 1022 | کد خودرو: 155

اجارهکیااسپورتیج

2018
اجاره کیا اسپورتیج
قیمت 1 روز :

2,400,000 تومان

قیمت روزانه
1 روز به بالا 2,400,000
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 3 چمدان
تحویل رایگان در محل
در کیش
کد شرکت: 1022 | کد خودرو: 195

اجارهکیاسراتو

2018
اجاره کیا سراتو
قیمت 1 روز :

2,100,000 تومان

قیمت روزانه
3 روز به بالا 2,100,000
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 2 چمدان
تحویل رایگان در محل
در کیش
کد شرکت: 1022 | کد خودرو: 656

اجارهکیااسپورتیج

2018
اجاره کیا اسپورتیج
قیمت 1 روز :

1,950,000 تومان

قیمت روزانه
1 روز به بالا 1,950,000
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 3 چمدان
تحویل رایگان در محل
در کیش
کد شرکت: 1022 | کد خودرو: 658

اجارهکیااپتیما

2018
اجاره کیا اپتیما
قیمت 1 روز :

1,950,000 تومان

قیمت روزانه
1 روز به بالا 1,950,000
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 3 چمدان
تحویل رایگان در محل
در کیش
کد شرکت: 1022 | کد خودرو: 659