شماره مجوز: 1301550312311
قیمت روزانه 0 - 70 میلیون تومان

اجاره ماشین

اجاره ماشین ، اجاره ماشین بدون نیاز به چک و سفته با ارزانترین قیمت و بیشترین تخفیف، تحویل ماشین در فرودگاه یا هتل یا محل مورد نظر شما با مجوز رنت.

اجارهکیااسپورتیج

2016
اجاره کیا اسپورتیج
قیمت 1 روز :

2,750,000 تومان

قیمت روزانه
2 روز به بالا 2,750,000
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 2 چمدان
تحویل رایگان در محل
در کیش
کد شرکت: 1034 | کد خودرو: 206

اجارهنیسانجوک

2014
اجاره نیسان جوک
قیمت 1 روز :

1,880,000 تومان

قیمت روزانه
2 روز به بالا 1,880,000
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 2 چمدان
تحویل رایگان در محل
در کیش
کد شرکت: 1034 | کد خودرو: 213

اجارهکیااپتیما

2015
اجاره کیا اپتیما
قیمت 1 روز :

2,000,000 تومان

قیمت روزانه
2 روز به بالا 2,000,000
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 2 چمدان
تحویل رایگان در محل
در کیش
کد شرکت: 1034 | کد خودرو: 210

اجارههیوندایاکسنت

2017
اجاره هیوندای اکسنت
قیمت 1 روز :

1,880,000 تومان

قیمت روزانه
2 روز به بالا 1,880,000
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 2 چمدان
تحویل رایگان در محل
در کیش
کد شرکت: 1034 | کد خودرو: 216

اجارهفوردموستانگ GTکروک

2013
اجاره فورد موستانگ GT کروک
قیمت 1 روز :

4,500,000 تومان

قیمت روزانه
1 روز به بالا 4,500,000
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 4 نفره
 • 2 چمدان
تحویل رایگان در محل
در کیش
کد شرکت: 1034 | کد خودرو: 1281

اجارهشورلتکاماروکروک

2016
اجاره شورلت کامارو کروک
قیمت 1 روز :

5,500,000 تومان

قیمت روزانه
1 روز به بالا 5,500,000
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 4 نفره
 • 1 چمدان
تحویل رایگان در محل
در کیش
کد شرکت: 1022 | کد خودرو: 152

اجارهتویوتااف جی کروز

2014
اجاره تویوتا اف جی کروز
قیمت 1 روز :

5,000,000 تومان

قیمت روزانه
1 روز به بالا 5,000,000
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 3 چمدان
تحویل رایگان در محل
در کیش
کد شرکت: 1022 | کد خودرو: 150

اجارهکیااسپورتیج

2018
اجاره کیا اسپورتیج
قیمت 1 روز :

3,000,000 تومان

قیمت روزانه
1 روز به بالا 3,000,000
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 3 چمدان
تحویل رایگان در محل
در کیش
کد شرکت: 1022 | کد خودرو: 658

اجارهنیسانایکس تریل

2016
اجاره نیسان ایکس تریل
قیمت 1 روز :

3,200,000 تومان

قیمت روزانه
2 روز به بالا 3,200,000
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 7 نفره
 • 3 چمدان
تحویل رایگان در محل
در کیش
کد شرکت: 1022 | کد خودرو: 146

اجارهکیااپتیما

2018
اجاره کیا اپتیما
قیمت 1 روز :

3,000,000 تومان

قیمت روزانه
1 روز به بالا 3,000,000
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 3 چمدان
تحویل رایگان در محل
در کیش
کد شرکت: 1022 | کد خودرو: 659