شماره مجوز: 1301550312311
قیمت روزانه 0 - 170 میلیون تومان

اجاره خودرو از شرکت اجاره وسیله نقلیه کد 1034

اجاره خودرو ، اجاره خودرو بدون نیاز به چک و سفته با ارزانترین قیمت و بیشترین تخفیف، تحویل خودرو در فرودگاه یا هتل یا محل مورد نظر شما با مجوز رنت.

اجارهکیااپتیما

2018
اجاره کیا اپتیما
قیمت 1 روز :

2,500,000 تومان

قیمت روزانه
2 روز به بالا 2,500,000
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 2 چمدان
تحویل رایگان در محل
در کیش
کد شرکت: 1034 | کد خودرو: 442

اجارهمزدا6

2014
اجاره مزدا 6
قیمت 1 روز :

2,500,000 تومان

قیمت روزانه
1 روز به بالا 2,500,000
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 2 چمدان
تحویل رایگان در محل
در کیش
کد شرکت: 1034 | کد خودرو: 209

اجارهکیااسپورتیج

2017
اجاره کیا اسپورتیج
قیمت 1 روز :

2,500,000 تومان

قیمت روزانه
2 روز به بالا 2,500,000
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 2 چمدان
تحویل رایگان در محل
در کیش
کد شرکت: 1034 | کد خودرو: 205

اجارهمیتسوبیشیپاجرو چهار در

2014
اجاره میتسوبیشی پاجرو چهار در
قیمت 1 روز :

3,250,000 تومان

قیمت روزانه
1 روز به بالا 3,250,000
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 7 نفره
 • 4 چمدان
تحویل رایگان در محل
در کیش
کد شرکت: 1034 | کد خودرو: 1203

اجارهکیاسراتو

2012
اجاره کیا سراتو
قیمت 1 روز :

1,750,000 تومان

قیمت روزانه
2 روز به بالا 1,750,000
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 2 چمدان
تحویل رایگان در محل
در کیش
کد شرکت: 1034 | کد خودرو: 1200

اجارهکیااسپورتیج

2018
اجاره کیا اسپورتیج
قیمت 1 روز :

2,500,000 تومان

قیمت روزانه
2 روز به بالا 2,500,000
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 2 چمدان
تحویل رایگان در محل
در کیش
کد شرکت: 1034 | کد خودرو: 204

اجارهکیااپتیما

2015
اجاره کیا اپتیما
قیمت 1 روز :

2,000,000 تومان

قیمت روزانه
2 روز به بالا 2,000,000
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 2 چمدان
تحویل رایگان در محل
در کیش
کد شرکت: 1034 | کد خودرو: 210

اجارههیوندایتوسان

2017
اجاره هیوندای توسان
قیمت 1 روز :

2,500,000 تومان

قیمت روزانه
2 روز به بالا 2,500,000
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 2 چمدان
تحویل رایگان در محل
در کیش
کد شرکت: 1034 | کد خودرو: 599

اجارهکیاسراتو

2018
اجاره کیا سراتو
قیمت 1 روز :

2,000,000 تومان

قیمت روزانه
2 روز به بالا 2,000,000
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 2 چمدان
تحویل رایگان در محل
در کیش
کد شرکت: 1034 | کد خودرو: 212

اجارههیوندایسانتافه (ix45)

2016
اجاره هیوندای سانتافه (ix45)
قیمت 1 روز :

3,125,000 تومان

قیمت روزانه
1 روز به بالا 3,125,000
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 7 نفره
 • 3 چمدان
تحویل رایگان در محل
در کیش
کد شرکت: 1034 | کد خودرو: 374