شماره مجوز: 1301550312311
قیمت روزانه 0 - 75 میلیون تومان

اجاره خودرو از شرکت اجاره وسیله نقلیه کد 1163

اجاره خودرو ، اجاره خودرو بدون نیاز به چک و سفته با ارزانترین قیمت و بیشترین تخفیف، تحویل خودرو در فرودگاه یا هتل یا محل مورد نظر شما با مجوز رنت.

اجارهشورولتگروو

2024
اجاره شورولت گروو
قیمت 1 روز : (145 درهم) 2,790,000 تومان

2,247,500 تومان

قیمت روزانه
3 تا 6 روز: 2,247,500
7 تا 13 روز: 2,123,500
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 3 چمدان
بدون محدودیت کیلومتر
بدون ودیعه
بیمه فول
تحویل رایگان در فرودگاه
در دبی
کد شرکت: 1163 | کد خودرو: 1086

اجارهنیسانکیکس

2024
اجاره نیسان کیکس
قیمت 1 روز : (145 درهم) 2,790,000 تومان

2,247,500 تومان

قیمت روزانه
3 تا 6 روز: 2,247,500
7 تا 13 روز: 2,123,500
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 3 چمدان
بدون محدودیت کیلومتر
بدون ودیعه
بیمه فول
تحویل رایگان در فرودگاه
در دبی
کد شرکت: 1163 | کد خودرو: 1750

اجارهشورولتکاپتیوا

2024
اجاره شورولت کاپتیوا
قیمت 1 روز : (185 درهم) 3,875,000 تومان

2,867,500 تومان

قیمت روزانه
3 تا 6 روز: 2,867,500
7 تا 13 روز: 2,712,500
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 7 نفره
 • 3 چمدان
بدون محدودیت کیلومتر
بدون ودیعه
بیمه فول
تحویل رایگان در فرودگاه
در دبی
کد شرکت: 1163 | کد خودرو: 1081

اجارهشورولتکامارو

2020
اجاره شورولت کامارو
قیمت 1 روز : (295 درهم) 6,200,000 تومان

4,572,500 تومان

قیمت روزانه
3 تا 6 روز: 4,572,500
7 تا 13 روز: 4,340,000
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 4 نفره
 • 2 چمدان
بدون محدودیت کیلومتر
بدون ودیعه
بیمه فول
تحویل رایگان در فرودگاه
در دبی
کد شرکت: 1163 | کد خودرو: 981

اجارهکیاسونت

2024
اجاره کیا سونت
قیمت 1 روز : (139 درهم) 2,790,000 تومان

2,154,500 تومان

قیمت روزانه
3 تا 6 روز: 2,154,500
7 تا 13 روز: 2,046,000
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 3 چمدان
بدون محدودیت کیلومتر
بدون ودیعه
بیمه فول
تحویل رایگان در فرودگاه
در دبی
کد شرکت: 1163 | کد خودرو: 1194

اجارههیوندایالنترا gt

2020
اجاره هیوندای النترا gt
قیمت 1 روز : (120 درهم) 2,325,000 تومان

1,860,000 تومان

قیمت روزانه
4 تا 6 روز: 1,860,000
7 تا 13 روز: 1,767,000
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 3 چمدان
بدون محدودیت کیلومتر
بدون ودیعه
بیمه فول
تحویل رایگان در فرودگاه
در دبی
کد شرکت: 1163 | کد خودرو: 1118

اجارهنیسانپاترول نیسمو

2022
اجاره نیسان پاترول نیسمو
قیمت 1 روز : (575 درهم) 9,300,000 تومان

8,912,500 تومان

قیمت روزانه
2 تا 6 روز: 8,912,500
7 تا 13 روز: 8,463,000
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 7 نفره
 • 5 چمدان
بدون ودیعه
بیمه فول
تحویل رایگان در فرودگاه
در دبی
کد شرکت: 1163 | کد خودرو: 1097

اجارهشورولتاکوئیناکس

2021
اجاره شورولت اکوئیناکس
قیمت 1 روز : (175 درهم) 3,100,000 تومان

2,712,500 تومان

قیمت روزانه
4 تا 6 روز: 2,712,500
7 تا 13 روز: 2,573,000
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 4 چمدان
بدون محدودیت کیلومتر
بدون ودیعه
بیمه فول
تحویل رایگان در فرودگاه
در دبی
کد شرکت: 1163 | کد خودرو: 1076

اجارهشورولتکاپتیوا

2023
اجاره شورولت کاپتیوا
قیمت 1 روز : (175 درهم) 3,720,000 تومان

2,712,500 تومان

قیمت روزانه
3 تا 6 روز: 2,712,500
7 تا 13 روز: 2,573,000
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 7 نفره
 • 3 چمدان
بدون محدودیت کیلومتر
بدون ودیعه
بیمه فول
تحویل رایگان در فرودگاه
در دبی
کد شرکت: 1163 | کد خودرو: 980

اجارهنیسانآلتیما

2023
اجاره نیسان آلتیما
قیمت 1 روز : (180 درهم) 3,410,000 تومان

2,790,000 تومان

قیمت روزانه
3 تا 6 روز: 2,790,000
7 تا 13 روز: 2,650,500
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 3 چمدان
بدون محدودیت کیلومتر
بدون ودیعه
بیمه فول
تحویل رایگان در فرودگاه
در دبی
کد شرکت: 1163 | کد خودرو: 994