شماره مجوز: 1301550312311
قیمت روزانه 0 - 170 میلیون تومان

اجاره خودرو از شرکت اجاره وسیله نقلیه کد 1134

اجاره خودرو ، اجاره خودرو بدون نیاز به چک و سفته با ارزانترین قیمت و بیشترین تخفیف، تحویل خودرو در فرودگاه یا هتل یا محل مورد نظر شما با مجوز رنت.

اجارهرنومگان اتومات (دیزل)

2021
اجاره رنو مگان اتومات (دیزل)
قیمت 1 روز : (45 دلار)

2,610,000 تومان

قیمت روزانه
5 تا 13 روز: 2,610,000
14 تا 20 روز: 2,436,000
 • اتوماتیک
 • دیزل
 • 5 نفره
 • 4 چمدان
بدون محدودیت کیلومتر
بدون ودیعه
بیمه فول
تحویل رایگان در فرودگاه
در استانبول
کد شرکت: 1134 | کد خودرو: 564

اجارهرنوکجار اتومات (دیزل)

2019
اجاره رنو کجار اتومات (دیزل)
قیمت 1 روز : (60 دلار)

3,480,000 تومان

قیمت روزانه
5 تا 13 روز: 3,480,000
14 تا 20 روز: 3,306,000
 • اتوماتیک
 • دیزل
 • 5 نفره
 • 3 چمدان
بدون محدودیت کیلومتر
بدون ودیعه
بیمه فول
تحویل رایگان در فرودگاه
در استانبول
کد شرکت: 1134 | کد خودرو: 559

اجارهرنومگان

2023
اجاره رنو مگان
قیمت 1 روز : (55 دلار)

3,190,000 تومان

قیمت روزانه
5 تا 13 روز: 3,190,000
14 تا 20 روز: 3,016,000
 • اتوماتیک
 • دیزل
 • 5 نفره
 • 4 چمدان
بدون محدودیت کیلومتر
بدون ودیعه
بیمه فول
تحویل رایگان در فرودگاه
در استانبول
کد شرکت: 1134 | کد خودرو: 904

اجارهرنوکجار

2023
اجاره رنو کجار
قیمت 1 روز : (65 دلار)

3,770,000 تومان

قیمت روزانه
5 تا 13 روز: 3,770,000
14 تا 20 روز: 3,538,000
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 4 چمدان
بدون محدودیت کیلومتر
بدون ودیعه
بیمه فول
تحویل رایگان در فرودگاه
در استانبول
کد شرکت: 1134 | کد خودرو: 1457

اجارهرنوکلیو

2022
اجاره رنو کلیو
قیمت 1 روز : (37 دلار) 2,320,000 تومان

2,146,000 تومان

قیمت روزانه
5 تا 13 روز: 2,146,000
14 تا 20 روز: 2,030,000
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 2 چمدان
بدون محدودیت کیلومتر
بدون ودیعه
بیمه فول
تحویل رایگان در فرودگاه
در استانبول
کد شرکت: 1134 | کد خودرو: 1615

اجارهفیاتاگیا کراس

2023
اجاره فیات اگیا کراس
قیمت 1 روز : (45 دلار)

2,610,000 تومان

قیمت روزانه
5 تا 13 روز: 2,610,000
14 تا 20 روز: 2,436,000
 • دنده ای
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 4 چمدان
بدون محدودیت کیلومتر
بدون ودیعه
بیمه فول
تحویل رایگان در فرودگاه
در استانبول
کد شرکت: 1134 | کد خودرو: 1486

اجارهداچیالاژی دنده ای (دیزل)

2019
اجاره داچیا لاژی دنده ای (دیزل)
قیمت 1 روز : (65 دلار)

3,770,000 تومان

قیمت روزانه
5 تا 13 روز: 3,770,000
14 تا 20 روز: 3,538,000
 • اتوماتیک
 • دیزل
 • 7 نفره
 • 4 چمدان
بدون محدودیت کیلومتر
بدون ودیعه
بیمه فول
تحویل رایگان در فرودگاه
در استانبول
کد شرکت: 1134 | کد خودرو: 557