شماره مجوز: 1301550312311
قیمت روزانه 0 - 170 میلیون تومان

اجاره خودرو از شرکت اجاره وسیله نقلیه کد 1129

اجاره خودرو ، اجاره خودرو بدون نیاز به چک و سفته با ارزانترین قیمت و بیشترین تخفیف، تحویل خودرو در فرودگاه یا هتل یا محل مورد نظر شما با مجوز رنت.

اجارهرنومگان

2022
اجاره رنو مگان
قیمت 1 روز : (43 دلار) 2,900,000 تومان

2,494,000 تومان

قیمت روزانه
3 تا 6 روز: 2,494,000
7 تا 13 روز: 2,320,000
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 4 چمدان
بدون محدودیت کیلومتر
بدون ودیعه
بیمه فول
تحویل رایگان در فرودگاه
در استانبول
کد شرکت: 1129 | کد خودرو: 1119

اجارهتویوتاکرولا

2022
اجاره تویوتا کرولا
قیمت 1 روز : (48 دلار) 2,900,000 تومان

2,784,000 تومان

قیمت روزانه
3 تا 6 روز: 2,784,000
7 تا 13 روز: 2,610,000
 • اتوماتیک
 • هیبرید
 • 5 نفره
 • 3 چمدان
بدون محدودیت کیلومتر
بدون ودیعه
بیمه فول
تحویل رایگان در فرودگاه
در استانبول
کد شرکت: 1129 | کد خودرو: 783

اجارهنیسانقشقایی

2021
اجاره نیسان قشقایی
قیمت 1 روز : (60 دلار)

3,480,000 تومان

قیمت روزانه
4 تا 6 روز: 3,480,000
7 تا 13 روز: 3,306,000
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 4 چمدان
بدون محدودیت کیلومتر
بدون ودیعه
بیمه فول
تحویل رایگان در فرودگاه
در استانبول
کد شرکت: 1129 | کد خودرو: 782

اجارههیوندایاکسنت بلو اتومات (دیزل)

2019
اجاره هیوندای اکسنت بلو اتومات (دیزل)
قیمت 1 روز : (37 دلار) 2,320,000 تومان

2,146,000 تومان

قیمت روزانه
3 تا 6 روز: 2,146,000
7 تا 13 روز: 2,030,000
 • اتوماتیک
 • دیزل
 • 5 نفره
 • 3 چمدان
بدون محدودیت کیلومتر
بدون ودیعه
بیمه فول
تحویل رایگان در فرودگاه
در استانبول
کد شرکت: 1129 | کد خودرو: 784

اجارهفیاتاگیا

2022
اجاره فیات اگیا
قیمت 1 روز : (33 دلار) 2,030,000 تومان

1,914,000 تومان

قیمت روزانه
3 تا 6 روز: 1,914,000
7 تا 13 روز: 1,798,000
 • دنده ای
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 3 چمدان
بدون محدودیت کیلومتر
بدون ودیعه
بیمه فول
تحویل رایگان در فرودگاه
در استانبول
کد شرکت: 1129 | کد خودرو: 787

اجارهرنومگان

2021
اجاره رنو مگان
قیمت 1 روز : (43 دلار)

2,494,000 تومان

قیمت روزانه
3 تا 6 روز: 2,494,000
7 تا 13 روز: 2,320,000
 • اتوماتیک
 • دیزل
 • 5 نفره
 • 4 چمدان
بدون محدودیت کیلومتر
بدون ودیعه
بیمه فول
تحویل رایگان در فرودگاه
در استانبول
کد شرکت: 1129 | کد خودرو: 789

اجارهرنوتالیانت

2022
اجاره رنو تالیانت
قیمت 1 روز : (38 دلار) 2,320,000 تومان

2,204,000 تومان

قیمت روزانه
3 تا 6 روز: 2,204,000
7 تا 13 روز: 2,088,000
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 3 چمدان
بدون محدودیت کیلومتر
بدون ودیعه
بیمه فول
تحویل رایگان در فرودگاه
در استانبول
کد شرکت: 1129 | کد خودرو: 790

اجارهفیاتاگیا

2021
اجاره فیات اگیا
قیمت 1 روز : (42 دلار)

2,436,000 تومان

قیمت روزانه
5 تا 6 روز: 2,436,000
7 تا 20 روز: 2,262,000
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 3 چمدان
بدون محدودیت کیلومتر
بدون ودیعه
بیمه فول
تحویل رایگان در فرودگاه
در استانبول
کد شرکت: 1129 | کد خودرو: 791

اجارهاپلآسترا سدان

2021
اجاره اپل آسترا سدان
قیمت 1 روز : (43 دلار)

2,494,000 تومان

قیمت روزانه
2 تا 6 روز: 2,494,000
7 تا 13 روز: 2,320,000
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 4 چمدان
بدون محدودیت کیلومتر
بدون ودیعه
بیمه فول
تحویل رایگان در فرودگاه
در استانبول
کد شرکت: 1129 | کد خودرو: 793

اجارهاپلزافیرا

2023
اجاره اپل زافیرا
قیمت 1 روز : (60 دلار) 4,640,000 تومان

3,480,000 تومان

قیمت روزانه
4 تا 6 روز: 3,480,000
7 تا 13 روز: 3,306,000
 • اتوماتیک
 • دیزل
 • 9 نفره
 • 6 چمدان
بدون محدودیت کیلومتر
بدون ودیعه
بیمه فول
تحویل رایگان در فرودگاه
در استانبول
کد شرکت: 1129 | کد خودرو: 795