شماره مجوز: 1301550312311
قیمت روزانه 0 - 75 میلیون تومان

اجاره خودرو از شرکت اجاره وسیله نقلیه کد 1010

اجاره خودرو ، اجاره خودرو بدون نیاز به چک و سفته با ارزانترین قیمت و بیشترین تخفیف، تحویل خودرو در فرودگاه یا هتل یا محل مورد نظر شما با مجوز رنت.

اجارهفولکستی راک

2023
اجاره فولکس تی راک
قیمت 1 روز : (4,000 لیر)

7,000,000 تومان

قیمت روزانه
5 روز به بالا 7,000,000
 • اتوماتیک
 • دیزل
 • 5 نفره
 • 3 چمدان
بیمه فول
تحویل رایگان در محل
در ازمیر
کد شرکت: 1010 | کد خودرو: 1039

اجارهرنوتالیانت

2020
اجاره رنو تالیانت
 • اتوماتیک
 • دیزل
 • 5 نفره
 • 2 چمدان
بیمه فول
تحویل رایگان در محل
در ازمیر
کد شرکت: 1010 | کد خودرو: 732

اجارهرنوکلیو 5

2020
اجاره رنو کلیو 5
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 2 چمدان
بدون ودیعه
بیمه فول
تحویل رایگان در محل
در ازمیر
کد شرکت: 1010 | کد خودرو: 490

اجارهفوردکوگا

2020
اجاره فورد کوگا
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 3 چمدان
بدون ودیعه
بیمه فول
تحویل رایگان در محل
در ازمیر
کد شرکت: 1010 | کد خودرو: 486

اجارهفوردکاستوم

2020
اجاره فورد کاستوم
 • اتوماتیک
 • دیزل
 • 9 نفره
 • 6 چمدان
بدون ودیعه
بیمه فول
تحویل رایگان در محل
در ازمیر
کد شرکت: 1010 | کد خودرو: 493

اجارهداچیاساندرو

2021
اجاره داچیا ساندرو
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 2 چمدان
بدون ودیعه
بیمه فول
تحویل رایگان در محل
در ازمیر
کد شرکت: 1010 | کد خودرو: 488

اجارهسیتروئنc3

2020
اجاره سیتروئن c3
 • اتوماتیک
 • دیزل
 • 5 نفره
 • 2 چمدان
بیمه فول
تحویل رایگان در محل
در ازمیر
کد شرکت: 1010 | کد خودرو: 487