شماره مجوز: 1301550312311
قیمت روزانه 0 - 25 میلیون تومان

اجاره ماشین در مشهد ایران

اجاره ماشین در مشهد ایران، اجاره ماشین در مشهد بدون نیاز به چک و سفته با ارزانترین قیمت و بیشترین تخفیف، تحویل ماشین در مشهد در فرودگاه یا هتل یا محل مورد نظر شما با مجوز رنت.

اجارهام وی امX22

2022
اجاره ام وی ام X22
قیمت 1 روز :

1,600,000 تومان

قیمت روزانه
5 روز به بالا 1,600,000
  • اتوماتیک
  • بنزین
  • 5 نفره
  • 3 چمدان
تحویل رایگان در محل
در مشهد
کد شرکت: 1088 | کد خودرو: 1064

اجارهتویوتالندکروز چهار در

2013
اجاره تویوتا لندکروز چهار در
قیمت 1 روز :

18,000,000 تومان

قیمت روزانه
5 روز به بالا 18,000,000
  • اتوماتیک
  • بنزین
  • 7 نفره
  • 3 چمدان
تحویل رایگان در محل
در مشهد
کد شرکت: 1088 | کد خودرو: 1050

اجارهبنزکلاس S

2013
اجاره بنز کلاس S
قیمت 1 روز :

12,000,000 تومان

قیمت روزانه
5 روز به بالا 12,000,000
  • اتوماتیک
  • بنزین
  • 5 نفره
  • 3 چمدان
تحویل رایگان در محل
در مشهد
کد شرکت: 1088 | کد خودرو: 566

اجارهب ام وسری 5 سدان

2015
اجاره ب ام و سری 5 سدان
قیمت 1 روز :

8,000,000 تومان

قیمت روزانه
5 روز به بالا 8,000,000
  • اتوماتیک
  • بنزین
  • 5 نفره
  • 3 چمدان
تحویل رایگان در محل
در مشهد
کد شرکت: 1088 | کد خودرو: 1049

اجارهنیسانتی ینا

2013
اجاره نیسان تی ینا
قیمت 1 روز :

3,000,000 تومان

قیمت روزانه
5 روز به بالا 3,000,000
  • اتوماتیک
  • بنزین
  • 5 نفره
  • 3 چمدان
تحویل رایگان در محل
در مشهد
کد شرکت: 1088 | کد خودرو: 1059

اجارههیوندایتوسان

2015
اجاره هیوندای توسان
قیمت 1 روز :

3,000,000 تومان

قیمت روزانه
5 روز به بالا 3,000,000
  • اتوماتیک
  • بنزین
  • 5 نفره
  • 2 چمدان
تحویل رایگان در محل
در مشهد
کد شرکت: 1088 | کد خودرو: 1058

اجارهب ام وسری 7کروک

2017
اجاره ب ام و سری 7 کروک
قیمت 1 روز :

25,000,000 تومان

قیمت روزانه
5 روز به بالا 25,000,000
  • اتوماتیک
  • بنزین
  • 5 نفره
  • 3 چمدان
تحویل رایگان در محل
در مشهد
کد شرکت: 1088 | کد خودرو: 1048

اجارهرنوتالیسمان

2017
اجاره رنو تالیسمان
قیمت 1 روز :

3,500,000 تومان

قیمت روزانه
5 روز به بالا 3,500,000
  • اتوماتیک
  • بنزین
  • 5 نفره
  • 2 چمدان
تحویل رایگان در محل
در مشهد
کد شرکت: 1088 | کد خودرو: 1055

اجارهپژو207

1400
اجاره پژو 207
قیمت 1 روز :

1,000,000 تومان

قیمت روزانه
5 روز به بالا 1,000,000
  • دنده ای
  • بنزین
  • 5 نفره
  • 2 چمدان
تحویل رایگان در محل
در مشهد
کد شرکت: 1088 | کد خودرو: 1074

اجارهپژو207

1401
اجاره پژو 207
قیمت 1 روز :

1,000,000 تومان

قیمت روزانه
5 روز به بالا 1,000,000
  • دنده ای
  • بنزین
  • 5 نفره
  • 2 چمدان
تحویل رایگان در محل
در مشهد
کد شرکت: 1088 | کد خودرو: 1073