شماره مجوز: 1301550312311
قیمت روزانه 0 - 6.8 میلیون تومان

اجاره ماشین در مسقط | اجاره خودرو در عمان

اجاره ماشین در مسقط و اجاره خودرو در عمان با ارزانترین قیمت و بدون دپوزیت و تحپیل رایگان در فرودگاه . رنتیفا دارای مجوز کرایه خودرو و اینماد و بیشترین ناوگان ماشیه اجاره ای در مسقط عمان میباشد.

اجارههیوندایاکسنت (مونتاژ)

2024
اجاره هیوندای اکسنت (مونتاژ)
قیمت 1 روز : (21 ریال عمان)

3,570,000 تومان

قیمت روزانه
3 روز به بالا 3,570,000
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 3 چمدان
بیمه فول
تحویل رایگان در فرودگاه
در مسقط
کد شرکت: 1224 | کد خودرو: 1500

اجارههونداآکورد

2023
اجاره هوندا آکورد
قیمت 1 روز : (26 ریال عمان)

4,420,000 تومان

قیمت روزانه
3 روز به بالا 4,420,000
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 3 چمدان
بیمه فول
تحویل رایگان در فرودگاه
در مسقط
کد شرکت: 1224 | کد خودرو: 1346

اجارههیوندایکرتا

2024
اجاره هیوندای کرتا
قیمت 1 روز : (23 ریال عمان)

3,910,000 تومان

قیمت روزانه
3 روز به بالا 3,910,000
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 3 چمدان
بیمه فول
تحویل رایگان در فرودگاه
در مسقط
کد شرکت: 1224 | کد خودرو: 1345

اجارهنیسانایکس تریل

2022
اجاره نیسان ایکس تریل
قیمت 1 روز : (40 ریال عمان) 7,140,000 تومان

6,800,000 تومان

قیمت روزانه
3 روز به بالا 6,800,000
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 7 نفره
 • 4 چمدان
تحویل رایگان در فرودگاه
در مسقط
کد شرکت: 1224 | کد خودرو: 1446

اجارههیوندایالنترا

2021
اجاره هیوندای النترا
قیمت 1 روز : (20 ریال عمان)

3,400,000 تومان

قیمت روزانه
3 روز به بالا 3,400,000
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 3 چمدان
بیمه فول
تحویل رایگان در فرودگاه
در مسقط
کد شرکت: 1224 | کد خودرو: 1347

اجارهنیسانسانی

2020
اجاره نیسان سانی
قیمت 1 روز : (12 ریال عمان)

2,040,000 تومان

قیمت روزانه
4 روز به بالا 2,040,000
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 3 چمدان
بیمه فول
تحویل رایگان در فرودگاه
در مسقط
کد شرکت: 1224 | کد خودرو: 1349

اجارهتویوتایاریس صندوق دار

2023
اجاره تویوتا یاریس صندوق دار
قیمت 1 روز : (16 ریال عمان)

2,720,000 تومان

قیمت روزانه
3 روز به بالا 2,720,000
 • اتوماتیک
 • 4 نفره
 • 3 چمدان
بیمه فول
تحویل رایگان در فرودگاه
در مسقط
کد شرکت: 1224 | کد خودرو: 1447

اجارهرنومگان

2022
اجاره رنو مگان
قیمت 1 روز : (22 ریال عمان)

3,740,000 تومان

قیمت روزانه
4 روز به بالا 3,740,000
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 3 چمدان
تحویل رایگان در فرودگاه
در مسقط
کد شرکت: 1224 | کد خودرو: 1485

اجارهرنومگان

2023
اجاره رنو مگان
قیمت 1 روز : (20 ریال عمان)

3,400,000 تومان

قیمت روزانه
2 روز به بالا 3,400,000
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 3 چمدان
بیمه فول
تحویل رایگان در محل
در مسقط
کد شرکت: 1214 | کد خودرو: 1323

اجارهشورولتایمپالا

2018
اجاره شورولت ایمپالا
قیمت 1 روز : (20 ریال عمان)

3,400,000 تومان

قیمت روزانه
2 روز به بالا 3,400,000
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 4 چمدان
تحویل رایگان در محل
در مسقط
کد شرکت: 1214 | کد خودرو: 1463