شماره مجوز: 1301550312311
قیمت روزانه 0 - 0 تومان

اجاره خودرو در راس الخیمه امارات متحده عربی

اجاره خودرو در راس الخیمه امارات متحده عربی، اجاره خودرو در راس الخیمه بدون نیاز به چک و سفته با ارزانترین قیمت و بیشترین تخفیف، تحویل خودرو در راس الخیمه در فرودگاه یا هتل یا محل مورد نظر شما با مجوز رنت.

اجارهنیسانسانی

2020
اجاره نیسان سانی
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 3 چمدان
بدون محدودیت کیلومتر
بیمه فول
تحویل رایگان در فرودگاه
در راس الخیمه
کد شرکت: 1180 | کد خودرو: 1128

اجارهنیسانسنترا

2020
اجاره نیسان سنترا
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 3 چمدان
بدون محدودیت کیلومتر
بیمه فول
تحویل رایگان در فرودگاه
در راس الخیمه
کد شرکت: 1180 | کد خودرو: 1129

اجارهنیسانکیکس

2020
اجاره نیسان کیکس
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 3 چمدان
بدون محدودیت کیلومتر
بیمه فول
تحویل رایگان در فرودگاه
در راس الخیمه
کد شرکت: 1180 | کد خودرو: 1130

اجارهام جیGS

2024
اجاره ام جی GS
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 3 چمدان
بدون محدودیت کیلومتر
بیمه فول
تحویل رایگان در فرودگاه
در راس الخیمه
کد شرکت: 1180 | کد خودرو: 1131

اجارهام جی5

2024
اجاره ام جی 5
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 3 چمدان
بدون محدودیت کیلومتر
بیمه فول
تحویل رایگان در فرودگاه
در راس الخیمه
کد شرکت: 1180 | کد خودرو: 1136

اجارهام جیRX5

2023
اجاره ام جی RX5
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 4 چمدان
بدون محدودیت کیلومتر
بیمه فول
تحویل رایگان در فرودگاه
در راس الخیمه
کد شرکت: 1180 | کد خودرو: 1137

اجارههیوندایاکسنت (مونتاژ)

2023
اجاره هیوندای اکسنت (مونتاژ)
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 3 چمدان
بدون محدودیت کیلومتر
بیمه فول
تحویل رایگان در فرودگاه
در راس الخیمه
کد شرکت: 1180 | کد خودرو: 1138

اجارههیوندایi10 (مونتاژ)

2024
اجاره هیوندای i10 (مونتاژ)
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 2 چمدان
بدون محدودیت کیلومتر
بیمه فول
تحویل رایگان در فرودگاه
در راس الخیمه
کد شرکت: 1180 | کد خودرو: 1139

اجارههیوندایکرتا

2024
اجاره هیوندای کرتا
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 4 چمدان
بدون محدودیت کیلومتر
بیمه فول
تحویل رایگان در فرودگاه
در راس الخیمه
کد شرکت: 1180 | کد خودرو: 1140

اجارهمیتسوبیشیآتراژ

2024
اجاره میتسوبیشی آتراژ
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 4 نفره
 • 2 چمدان
بدون محدودیت کیلومتر
بیمه فول
تحویل رایگان در فرودگاه
در راس الخیمه
کد شرکت: 1180 | کد خودرو: 1141