شماره مجوز: 1301550312311
قیمت روزانه 0 - 3.6 میلیون تومان

اجاره ماشین در راس الخیمه امارات متحده عربی

اجاره ماشین در راس الخیمه امارات متحده عربی، اجاره ماشین در راس الخیمه بدون نیاز به چک و سفته با ارزانترین قیمت و بیشترین تخفیف، تحویل ماشین در راس الخیمه در فرودگاه یا هتل یا محل مورد نظر شما با مجوز رنت.

اجارهمیتسوبیشیآتراژ

2024
اجاره میتسوبیشی آتراژ
قیمت 1 روز : (75 درهم)

1,042,500 تومان

قیمت روزانه
3 روز به بالا 1,112,000
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 4 نفره
 • 2 چمدان
بدون محدودیت کیلومتر
بیمه فول رایگان
تحویل رایگان در محل
در راس الخیمه
کد شرکت: 1180 | کد خودرو: 1141

اجارهکیاکارنز

2024
اجاره کیا کارنز
قیمت 1 روز : (180 درهم)

2,502,000 تومان

قیمت روزانه
3 روز به بالا 2,710,500
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 7 نفره
 • 4 چمدان
بدون محدودیت کیلومتر
بیمه فول رایگان
تحویل رایگان در محل
در راس الخیمه
کد شرکت: 1180 | کد خودرو: 1143

اجارهرنوداستر

2024
اجاره رنو داستر
قیمت 1 روز : (110 درهم)

1,529,000 تومان

قیمت روزانه
3 روز به بالا 1,737,500
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 3 چمدان
بدون محدودیت کیلومتر
بیمه فول رایگان
تحویل رایگان در محل
در راس الخیمه
کد شرکت: 1180 | کد خودرو: 1142

اجارههیوندایکرتا

2024
اجاره هیوندای کرتا
قیمت 1 روز : (150 درهم)

2,085,000 تومان

قیمت روزانه
2 روز به بالا 2,502,000
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 4 چمدان
بدون محدودیت کیلومتر
بیمه فول رایگان
تحویل رایگان در محل
در راس الخیمه
کد شرکت: 1180 | کد خودرو: 1140

اجارههیوندایi10 (مونتاژ)

2024
اجاره هیوندای i10 (مونتاژ)
قیمت 1 روز : (80 درهم)

1,112,000 تومان

قیمت روزانه
3 روز به بالا 1,251,000
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 2 چمدان
بدون محدودیت کیلومتر
بیمه فول رایگان
تحویل رایگان در محل
در راس الخیمه
کد شرکت: 1180 | کد خودرو: 1139

اجارههیوندایاکسنت (مونتاژ)

2024
اجاره هیوندای اکسنت (مونتاژ)
قیمت 1 روز : (90 درهم)

1,251,000 تومان

قیمت روزانه
3 روز به بالا 1,390,000
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 3 چمدان
بدون محدودیت کیلومتر
بیمه فول رایگان
تحویل رایگان در محل
در راس الخیمه
کد شرکت: 1180 | کد خودرو: 1138

اجارهام جیRX5

2023
اجاره ام جی RX5
قیمت 1 روز : (150 درهم)

2,085,000 تومان

قیمت روزانه
3 روز به بالا 2,502,000
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 4 چمدان
بدون محدودیت کیلومتر
بیمه فول رایگان
تحویل رایگان در محل
در راس الخیمه
کد شرکت: 1180 | کد خودرو: 1137

اجارهام جی5

2024
اجاره ام جی 5
قیمت 1 روز : (75 درهم)

1,042,500 تومان

قیمت روزانه
3 روز به بالا 1,251,000
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 3 چمدان
بدون محدودیت کیلومتر
بیمه فول رایگان
تحویل رایگان در محل
در راس الخیمه
کد شرکت: 1180 | کد خودرو: 1136

اجارهنیسانکیکس

2020
اجاره نیسان کیکس
قیمت 1 روز : (100 درهم)

1,390,000 تومان

قیمت روزانه
3 روز به بالا 1,390,000
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 3 چمدان
بدون محدودیت کیلومتر
بیمه فول رایگان
تحویل رایگان در محل
در راس الخیمه
کد شرکت: 1180 | کد خودرو: 1130

اجارهام جیGS

2024
اجاره ام جی GS
قیمت 1 روز : (105 درهم)

1,459,500 تومان

قیمت روزانه
3 روز به بالا 1,459,500
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 3 چمدان
بدون محدودیت کیلومتر
بیمه فول رایگان
تحویل رایگان در محل
در راس الخیمه
کد شرکت: 1180 | کد خودرو: 1131