شماره مجوز: 1301550312311
قیمت روزانه 0 - 7.8 میلیون تومان

اجاره خودرو در تفلیس گرجستان

اجاره خودرو در تفلیس گرجستان، اجاره خودرو در تفلیس بدون نیاز به چک و سفته با ارزانترین قیمت و بیشترین تخفیف، تحویل خودرو در تفلیس در فرودگاه یا هتل یا محل مورد نظر شما با مجوز رنت.

اجارهتویوتاکرولا

2023
اجاره تویوتا کرولا
قیمت 1 روز : (70 دلار)

4,550,000 تومان

قیمت روزانه
3 تا 6 روز: 4,550,000
7 تا 13 روز: 4,290,000
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 3 چمدان
بیمه فول
تحویل رایگان در محل
در تفلیس
کد شرکت: 1136 | کد خودرو: 823

اجارهکیااسپورتیج

2023
اجاره کیا اسپورتیج
قیمت 1 روز : (80 دلار)

5,200,000 تومان

قیمت روزانه
3 تا 6 روز: 5,200,000
7 تا 13 روز: 4,940,000
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 4 چمدان
بیمه فول
تحویل رایگان در محل
در تفلیس
کد شرکت: 1136 | کد خودرو: 825

اجارههیوندایالنترا

2022
اجاره هیوندای النترا
قیمت 1 روز : (70 دلار)

4,550,000 تومان

قیمت روزانه
3 تا 6 روز: 4,550,000
7 تا 13 روز: 4,290,000
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 3 چمدان
بیمه فول
تحویل رایگان در محل
در تفلیس
کد شرکت: 1136 | کد خودرو: 824

اجارههیوندایتوسان

2023
اجاره هیوندای توسان
قیمت 1 روز : (80 دلار)

5,200,000 تومان

قیمت روزانه
3 تا 6 روز: 5,200,000
7 تا 13 روز: 4,940,000
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 4 چمدان
بیمه فول
تحویل رایگان در محل
در تفلیس
کد شرکت: 1136 | کد خودرو: 826

اجارهتویوتاپرادو چهار در

2019
اجاره تویوتا پرادو چهار در
قیمت 1 روز : (120 دلار)

7,800,000 تومان

قیمت روزانه
3 تا 6 روز: 7,800,000
7 تا 13 روز: 7,410,000
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 4 چمدان
بیمه فول
تحویل رایگان در محل
در تفلیس
کد شرکت: 1136 | کد خودرو: 829

اجارهتویوتافرچونر

2019
اجاره تویوتا فرچونر
قیمت 1 روز : (100 دلار)

6,500,000 تومان

قیمت روزانه
3 تا 6 روز: 6,500,000
7 تا 13 روز: 6,175,000
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 7 نفره
 • 3 چمدان
بیمه فول
تحویل رایگان در محل
در تفلیس
کد شرکت: 1136 | کد خودرو: 828

اجارهفوردفیستا

2017
اجاره فورد فیستا
قیمت 1 روز : (55 دلار)

3,575,000 تومان

قیمت روزانه
3 تا 6 روز: 3,575,000
7 تا 13 روز: 3,380,000
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 3 چمدان
بیمه فول
تحویل رایگان در محل
در تفلیس
کد شرکت: 1136 | کد خودرو: 819

اجارهتویوتاپریوس

2018
اجاره تویوتا پریوس
قیمت 1 روز : (65 دلار)

4,225,000 تومان

قیمت روزانه
3 تا 6 روز: 4,225,000
7 تا 13 روز: 3,965,000
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 3 چمدان
بیمه فول
تحویل رایگان در محل
در تفلیس
کد شرکت: 1136 | کد خودرو: 822

اجارهتویوتاکرولا

2016
اجاره تویوتا کرولا
قیمت 1 روز : (60 دلار)

3,900,000 تومان

قیمت روزانه
3 تا 6 روز: 3,900,000
7 تا 13 روز: 3,705,000
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 3 چمدان
بیمه فول
تحویل رایگان در محل
در تفلیس
کد شرکت: 1136 | کد خودرو: 821

اجارههیوندایاکسنت

2019
اجاره هیوندای اکسنت
قیمت 1 روز : (65 دلار)

4,225,000 تومان

قیمت روزانه
3 تا 6 روز: 4,225,000
7 تا 13 روز: 3,965,000
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 3 چمدان
بیمه فول
تحویل رایگان در محل
در تفلیس
کد شرکت: 1136 | کد خودرو: 820