شماره مجوز: 1301550312311

اجاره ماشین در تفلیس گرجستان

اجاره ماشین در تفلیس گرجستان، اجاره ماشین در تفلیس بدون نیاز به چک و سفته با ارزانترین قیمت و بیشترین تخفیف، تحویل ماشین در تفلیس در فرودگاه یا هتل یا محل مورد نظر شما با مجوز رنت.

اجارهتویوتاکرولا

2023
اجاره تویوتا کرولا
قیمت 1 روز : 3,477,500 تومان

3,317,000 تومان

( 62 یورو )
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 3 چمدان
بیمه فول رایگان
در تفلیس
کد شرکت: 1136 | کد خودرو: 823

اجارههیوندایتوسان

2023
اجاره هیوندای توسان
قیمت 1 روز : 4,280,000 تومان

4,119,500 تومان

( 77 یورو )
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 4 چمدان
بیمه فول رایگان
در تفلیس
کد شرکت: 1136 | کد خودرو: 826

اجارهتویوتاراوفور

2019
اجاره تویوتا راوفور
قیمت 1 روز : 4,280,000 تومان

3,905,500 تومان

( 73 یورو )
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 3 چمدان
بیمه فول رایگان
تحویل رایگان در محل
در تفلیس
کد شرکت: 1135 | کد خودرو: 815

اجارههیوندایاکسنت

2019
اجاره هیوندای اکسنت
قیمت 1 روز : 3,156,500 تومان

2,942,500 تومان

( 55 یورو )
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 3 چمدان
بیمه فول رایگان
تحویل رایگان در محل
در تفلیس
کد شرکت: 1136 | کد خودرو: 820

اجارهتویوتافرچونر

2019
اجاره تویوتا فرچونر
قیمت 1 روز :

4,922,000 تومان

( 92 یورو )
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 4 چمدان
بیمه فول رایگان
تحویل رایگان در محل
در تفلیس
کد شرکت: 1135 | کد خودرو: 818

اجارهتویوتاکمری

2018
اجاره تویوتا کمری
قیمت 1 روز :

2,942,500 تومان

( 55 یورو )
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 3 چمدان
بیمه فول رایگان
تحویل رایگان در محل
در تفلیس
کد شرکت: 1135 | کد خودرو: 817

اجارهتویوتاکمری

2020
اجاره تویوتا کمری
قیمت 1 روز :

2,942,500 تومان

( 55 یورو )
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 3 چمدان
بیمه فول رایگان
تحویل رایگان در محل
در تفلیس
کد شرکت: 1135 | کد خودرو: 816

اجارهتویوتاپرادو چهار در

2019
اجاره تویوتا پرادو چهار در
قیمت 1 روز :

5,296,500 تومان

( 99 یورو )
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 4 چمدان
بیمه فول رایگان
تحویل رایگان در محل
در تفلیس
کد شرکت: 1136 | کد خودرو: 829

اجارهتویوتافرچونر

2019
اجاره تویوتا فرچونر
قیمت 1 روز :

4,922,000 تومان

( 92 یورو )
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 3 چمدان
بیمه فول رایگان
تحویل رایگان در محل
در تفلیس
کد شرکت: 1136 | کد خودرو: 828

اجارهکیااسپورتیج

2018
اجاره کیا اسپورتیج
قیمت 1 روز :

3,584,500 تومان

( 67 یورو )
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 4 نفره
 • 3 چمدان
بیمه فول رایگان
تحویل رایگان در محل
در تفلیس
کد شرکت: 1136 | کد خودرو: 827