شماره مجوز: 1301550312311
قیمت روزانه 0 - 8 میلیون تومان

اجاره خودرو در ترابزون ترکیه

اجاره خودرو در ترابزون ترکیه، اجاره خودرو در ترابزون بدون نیاز به چک و سفته با ارزانترین قیمت و بیشترین تخفیف، تحویل خودرو در ترابزون در فرودگاه یا هتل یا محل مورد نظر شما با مجوز رنت.

اجارهتویوتاهایلوکس دو کابین

2023
اجاره تویوتا هایلوکس دو کابین
قیمت 1 روز : (125 دلار) 8,850,000 تومان

7,375,000 تومان

قیمت روزانه
3 روز به بالا 7,375,000
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 6 چمدان
تحویل رایگان در محل
در ترابزون
کد شرکت: 1257 | کد خودرو: 1688

اجارهچریتیگو 8

2023
اجاره چری تیگو 8
قیمت 1 روز : (135 دلار) 8,850,000 تومان

7,965,000 تومان

قیمت روزانه
3 روز به بالا 7,965,000
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 4 چمدان
تحویل رایگان در محل
در ترابزون
کد شرکت: 1257 | کد خودرو: 1689

اجارهداچیاداستر

2023
اجاره داچیا داستر
قیمت 1 روز : (75 دلار)

4,425,000 تومان

قیمت روزانه
3 روز به بالا 4,425,000
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 5 چمدان
بدون محدودیت کیلومتر
تحویل رایگان در فرودگاه
در ترابزون
کد شرکت: 1255 | کد خودرو: 1687

اجارهرنوسیمبل

2020
اجاره رنو سیمبل
قیمت 1 روز : (50 دلار)

2,950,000 تومان

قیمت روزانه
3 روز به بالا 2,950,000
 • دنده ای
 • دیزل
 • 5 نفره
 • 4 چمدان
بدون محدودیت کیلومتر
تحویل رایگان در فرودگاه
در ترابزون
کد شرکت: 1255 | کد خودرو: 1677

اجارهسیتروئنالیزه دنده ای (دیزل)

2020
اجاره سیتروئن الیزه دنده ای (دیزل)
قیمت 1 روز : (50 دلار)

2,950,000 تومان

قیمت روزانه
3 روز به بالا 2,950,000
 • دنده ای
 • دیزل
 • 5 نفره
 • 4 چمدان
بدون محدودیت کیلومتر
تحویل رایگان در فرودگاه
در ترابزون
کد شرکت: 1255 | کد خودرو: 1678

اجارهپژو۳۰۱ دنده ای (دیزل)

2020
اجاره پژو ۳۰۱ دنده ای (دیزل)
قیمت 1 روز : (50 دلار)

2,950,000 تومان

قیمت روزانه
3 روز به بالا 2,950,000
 • دنده ای
 • دیزل
 • 5 نفره
 • 4 چمدان
بدون محدودیت کیلومتر
تحویل رایگان در فرودگاه
در ترابزون
کد شرکت: 1255 | کد خودرو: 1679

اجارهفیاتاگیا

2022
اجاره فیات اگیا
قیمت 1 روز : (55 دلار)

3,245,000 تومان

قیمت روزانه
3 روز به بالا 3,245,000
 • دنده ای
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 4 چمدان
بدون محدودیت کیلومتر
تحویل رایگان در فرودگاه
در ترابزون
کد شرکت: 1255 | کد خودرو: 1680

اجارهفیاتاگیا دنده ای (دیزل)

2020
اجاره فیات اگیا دنده ای (دیزل)
قیمت 1 روز : (60 دلار)

3,540,000 تومان

قیمت روزانه
3 روز به بالا 3,540,000
 • دنده ای
 • دیزل
 • 5 نفره
 • 4 چمدان
بدون محدودیت کیلومتر
تحویل رایگان در فرودگاه
در ترابزون
کد شرکت: 1255 | کد خودرو: 1681

اجارهرنوتالیانت

2023
اجاره رنو تالیانت
قیمت 1 روز : (60 دلار)

3,540,000 تومان

قیمت روزانه
3 روز به بالا 3,540,000
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 4 چمدان
بدون محدودیت کیلومتر
تحویل رایگان در فرودگاه
در ترابزون
کد شرکت: 1255 | کد خودرو: 1683

اجارهرنومگان

2022
اجاره رنو مگان
قیمت 1 روز : (75 دلار)

4,425,000 تومان

قیمت روزانه
3 روز به بالا 4,425,000
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 4 چمدان
بدون محدودیت کیلومتر
تحویل رایگان در فرودگاه
در ترابزون
کد شرکت: 1255 | کد خودرو: 1684