شماره مجوز: 1301550312311
قیمت روزانه 0 - 75 میلیون تومان

اجاره خودرو در بدروم ترکیه

اجاره خودرو در بدروم ترکیه، اجاره خودرو در بدروم بدون نیاز به چک و سفته با ارزانترین قیمت و بیشترین تخفیف، تحویل خودرو در بدروم در فرودگاه یا هتل یا محل مورد نظر شما با مجوز رنت.

اجارهب ام وسری 5 سدان

2023
اجاره ب ام و سری 5 سدان
قیمت 1 روز : (300 دلار)

17,250,000 تومان

قیمت روزانه
2 روز به بالا 17,250,000
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 4 چمدان
بیمه فول
تحویل رایگان در فرودگاه
در بدروم
کد شرکت: 1258 | کد خودرو: 1694

اجارهچریتیگو 8

2023
اجاره چری تیگو 8
قیمت 1 روز : (160 دلار)

9,200,000 تومان

قیمت روزانه
2 روز به بالا 9,200,000
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 7 نفره
 • 4 چمدان
بیمه فول
تحویل رایگان در فرودگاه
در بدروم
کد شرکت: 1258 | کد خودرو: 1700

اجارهآئودیA4

2017
اجاره آئودی A4
قیمت 1 روز : (175 دلار)

10,062,500 تومان

قیمت روزانه
2 روز به بالا 10,062,500
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 4 چمدان
بیمه فول
تحویل رایگان در فرودگاه
در بدروم
کد شرکت: 1258 | کد خودرو: 1703

اجارهاپلکراس‌لند

2023
اجاره اپل کراس‌لند
قیمت 1 روز : (110 دلار)

6,325,000 تومان

قیمت روزانه
2 روز به بالا 6,325,000
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 3 چمدان
بیمه فول
تحویل رایگان در فرودگاه
در بدروم
کد شرکت: 1258 | کد خودرو: 1706

اجارهرنومگان

2023
اجاره رنو مگان
قیمت 1 روز : (110 دلار)

6,325,000 تومان

قیمت روزانه
2 روز به بالا 6,325,000
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 4 چمدان
بیمه فول
تحویل رایگان در فرودگاه
در بدروم
کد شرکت: 1258 | کد خودرو: 1704

اجارهبنزC200

2024
اجاره بنز C200
قیمت 1 روز : (325 دلار)

18,687,500 تومان

قیمت روزانه
2 روز به بالا 18,687,500
 • اتوماتیک
 • هیبرید
 • 3 چمدان
بیمه فول
تحویل رایگان در فرودگاه
در بدروم
کد شرکت: 1258 | کد خودرو: 1693

اجارهپورشهکاین

2021
اجاره پورشه کاین
قیمت 1 روز : (1,300 دلار)

74,750,000 تومان

قیمت روزانه
2 روز به بالا 74,750,000
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 4 چمدان
بیمه فول
تحویل رایگان در فرودگاه
در بدروم
کد شرکت: 1258 | کد خودرو: 1691

اجارهبنزS400

2022
اجاره بنز S400
قیمت 1 روز : (1,250 دلار) 77,625,000 تومان

71,875,000 تومان

قیمت روزانه
2 روز به بالا 71,875,000
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 4 چمدان
بیمه فول
تحویل رایگان در فرودگاه
در بدروم
کد شرکت: 1258 | کد خودرو: 1692

اجارهشورولتکامارو

2018
اجاره شورولت کامارو
قیمت 1 روز : (650 دلار) 40,250,000 تومان

37,375,000 تومان

قیمت روزانه
2 روز به بالا 37,375,000
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 4 نفره
 • 2 چمدان
بیمه فول
تحویل رایگان در فرودگاه
در بدروم
کد شرکت: 1258 | کد خودرو: 1695

اجارهب ام وسری i

2018
اجاره ب ام و سری i
قیمت 1 روز : (900 دلار) 57,500,000 تومان

51,750,000 تومان

قیمت روزانه
2 روز به بالا 51,750,000
 • اتوماتیک
 • هیبرید
 • 2 نفره
 • 2 چمدان
بیمه فول
تحویل رایگان در فرودگاه
در بدروم
کد شرکت: 1258 | کد خودرو: 1699