شماره مجوز: 1301550312311
قیمت روزانه 0 - 4.2 میلیون تومان

اجاره خودرو در ایروان ارمنستان

اجاره خودرو در ایروان ارمنستان، اجاره خودرو در ایروان بدون نیاز به چک و سفته با ارزانترین قیمت و بیشترین تخفیف، تحویل خودرو در ایروان در فرودگاه یا هتل یا محل مورد نظر شما با مجوز رنت.

اجارههونداآکورد

2020
اجاره هوندا آکورد
قیمت 1 روز : (53 یورو)

3,392,000 تومان

قیمت روزانه
2 روز به بالا 3,392,000
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 3 چمدان
بدون محدودیت کیلومتر
تحویل رایگان در فرودگاه
در ایروان
کد شرکت: 1226 | کد خودرو: 1381

اجارهمزداCX5

2020
اجاره مزدا CX5
قیمت 1 روز : (56 یورو)

3,584,000 تومان

قیمت روزانه
2 روز به بالا 3,584,000
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 4 چمدان
بدون محدودیت کیلومتر
تحویل رایگان در فرودگاه
در ایروان
کد شرکت: 1226 | کد خودرو: 1382

اجارهنیسانسنترا

2019
اجاره نیسان سنترا
قیمت 1 روز : (51 یورو)

3,264,000 تومان

قیمت روزانه
2 روز به بالا 3,264,000
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 3 چمدان
بدون محدودیت کیلومتر
تحویل رایگان در فرودگاه
در ایروان
کد شرکت: 1226 | کد خودرو: 1378

اجارهکیااسپورتیج

2019
اجاره کیا اسپورتیج
قیمت 1 روز : (65 یورو)

4,160,000 تومان

قیمت روزانه
2 روز به بالا 4,160,000
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 4 چمدان
بدون محدودیت کیلومتر
تحویل رایگان در محل
در ایروان
کد شرکت: 1227 | کد خودرو: 1375

اجارههیوندایاکسنت

2020
اجاره هیوندای اکسنت
قیمت 1 روز : (46 یورو)

2,944,000 تومان

قیمت روزانه
2 روز به بالا 2,944,000
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 3 چمدان
بدون محدودیت کیلومتر
تحویل رایگان در محل
در ایروان
کد شرکت: 1227 | کد خودرو: 1376

اجارهرنوداستر

2018
اجاره رنو داستر
قیمت 1 روز : (52 یورو)

3,328,000 تومان

قیمت روزانه
2 روز به بالا 3,328,000
 • دنده ای
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 3 چمدان
بدون محدودیت کیلومتر
تحویل رایگان در محل
در ایروان
کد شرکت: 1227 | کد خودرو: 1374

اجارهفوردفوکوس

2018
اجاره فورد فوکوس
قیمت 1 روز : (50 یورو)

3,200,000 تومان

قیمت روزانه
1 روز به بالا 3,200,000
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 3 چمدان
بدون محدودیت کیلومتر
تحویل رایگان در فرودگاه
در ایروان
کد شرکت: 1226 | کد خودرو: 1380

اجارهنیسانروگ

2018
اجاره نیسان روگ
قیمت 1 روز : (56 یورو)

3,584,000 تومان

قیمت روزانه
1 روز به بالا 3,584,000
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 4 چمدان
بدون محدودیت کیلومتر
تحویل رایگان در فرودگاه
در ایروان
کد شرکت: 1226 | کد خودرو: 1379