شماره مجوز: 1301550312311
قیمت روزانه 0 - 10 میلیون تومان

اجاره ماشین در استانبول | اجاره خودرو استانبول کف قیمت و بدون دپوزیت

اجاره ماشین در استانبول با بیشترین تخفیف اجاره خودرو استانبول بدون دیپوزیت ، بیمه رایگان ، رزرو آنلاین از ایران ، پشتیبان فارسی زبان ۲۴ ساعته ، ارزانترین قیمت اجاره خودرو در استانبول، تحویل ماشین در فرودگاه استانبول، هتل، محل اقامت

اجارهرنومگان

2022
اجاره رنو مگان
قیمت 1 روز : (1,140 لیر) 2,625,000 تومان

1,995,000 تومان

قیمت روزانه
3 تا 6 روز: 1,995,000
7 تا 13 روز: 1,895,250
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 4 چمدان
بدون محدودیت کیلومتر
بدون ودیعه
بیمه فول رایگان
تحویل رایگان در فرودگاه
در استانبول
کد شرکت: 1129 | کد خودرو: 1119

اجارهتویوتاکرولا

2022
اجاره تویوتا کرولا
قیمت 1 روز : (1,300 لیر) 2,800,000 تومان

2,275,000 تومان

قیمت روزانه
3 تا 6 روز: 2,275,000
7 تا 13 روز: 2,161,250
 • اتوماتیک
 • هیبرید
 • 5 نفره
 • 3 چمدان
بدون محدودیت کیلومتر
بدون ودیعه
بیمه فول رایگان
تحویل رایگان در فرودگاه
در استانبول
کد شرکت: 1129 | کد خودرو: 783

اجارهفوردفوکوس

2023
اجاره فورد فوکوس
قیمت 1 روز : (1,350 لیر) 2,800,000 تومان

2,362,500 تومان

قیمت روزانه
3 تا 6 روز: 2,362,500
7 تا 13 روز: 2,243,500
 • اتوماتیک
 • هیبرید
 • 5 نفره
 • 3 چمدان
بدون محدودیت کیلومتر
بدون ودیعه
بیمه فول رایگان
تحویل رایگان در فرودگاه
در استانبول
کد شرکت: 1174 | کد خودرو: 1087

اجارهاپلزافیرا

2023
اجاره اپل زافیرا
قیمت 1 روز : (2,000 لیر) 5,250,000 تومان

3,500,000 تومان

قیمت روزانه
3 تا 6 روز: 3,500,000
7 تا 13 روز: 3,325,000
 • اتوماتیک
 • دیزل
 • 9 نفره
 • 6 چمدان
بدون محدودیت کیلومتر
بدون ودیعه
بیمه فول رایگان
تحویل رایگان در فرودگاه
در استانبول
کد شرکت: 1129 | کد خودرو: 795

اجارهداچیالاژی دنده ای (دیزل)

2019
اجاره داچیا لاژی دنده ای (دیزل)
قیمت 1 روز : (1,100 لیر) 2,625,000 تومان

1,925,000 تومان

قیمت روزانه
3 تا 6 روز: 1,925,000
7 تا 13 روز: 1,828,750
 • دنده ای
 • دیزل
 • 7 نفره
 • 4 چمدان
بدون محدودیت کیلومتر
بدون ودیعه
بیمه فول رایگان
تحویل رایگان در فرودگاه
در استانبول
کد شرکت: 1129 | کد خودرو: 890

اجارهاپلکورسا

2023
اجاره اپل کورسا
قیمت 1 روز : (1,050 لیر) 2,450,000 تومان

1,837,500 تومان

قیمت روزانه
3 تا 6 روز: 1,837,500
7 تا 13 روز: 1,744,750
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 2 چمدان
بدون محدودیت کیلومتر
بدون ودیعه
بیمه فول رایگان
تحویل رایگان در فرودگاه
در استانبول
کد شرکت: 1129 | کد خودرو: 867

اجارهپژو2008

2023
اجاره پژو 2008
قیمت 1 روز : (1,500 لیر) 3,500,000 تومان

2,625,000 تومان

قیمت روزانه
3 تا 6 روز: 2,625,000
7 تا 13 روز: 2,493,750
 • اتوماتیک
 • دیزل
 • 5 نفره
 • 3 چمدان
بدون محدودیت کیلومتر
بدون ودیعه
بیمه فول رایگان
تحویل رایگان در فرودگاه
در استانبول
کد شرکت: 1174 | کد خودرو: 1159

اجارهنیسانقشقایی

2021
اجاره نیسان قشقایی
قیمت 1 روز : (1,500 لیر) 3,500,000 تومان

2,625,000 تومان

قیمت روزانه
3 تا 6 روز: 2,625,000
7 تا 13 روز: 2,493,750
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 4 چمدان
بدون محدودیت کیلومتر
بدون ودیعه
بیمه فول رایگان
تحویل رایگان در فرودگاه
در استانبول
کد شرکت: 1129 | کد خودرو: 782

اجارهفیاتاگیا دنده ای (دیزل)

2022
اجاره فیات اگیا دنده ای (دیزل)
قیمت 1 روز : (1,000 لیر)

1,750,000 تومان

قیمت روزانه
3 تا 6 روز: 1,750,000
7 تا 13 روز: 1,662,500
 • دنده ای
 • دیزل
 • 5 نفره
 • 3 چمدان
بدون محدودیت کیلومتر
بدون ودیعه
بیمه فول رایگان
تحویل رایگان در فرودگاه
در استانبول
کد شرکت: 1174 | کد خودرو: 1080

اجارهاپلکومبو

2023
اجاره اپل کومبو
قیمت 1 روز : (1,200 لیر) 2,800,000 تومان

2,100,000 تومان

قیمت روزانه
3 تا 6 روز: 2,100,000
7 تا 13 روز: 1,995,000
 • اتوماتیک
 • دیزل
 • 5 نفره
 • 5 چمدان
بدون محدودیت کیلومتر
بدون ودیعه
بیمه فول رایگان
تحویل رایگان در فرودگاه
در استانبول
کد شرکت: 1129 | کد خودرو: 902