شماره مجوز: 1301550312311
قیمت روزانه 0 - 6.6 میلیون تومان

اجاره ماشین در ازمیر ترکیه

اجاره ماشین در ازمیر ترکیه، اجاره ماشین در ازمیر بدون نیاز به چک و سفته با ارزانترین قیمت و بیشترین تخفیف، تحویل ماشین در ازمیر در فرودگاه یا هتل یا محل مورد نظر شما با مجوز رنت.

اجارهفوردتورنیو کوریر

2023
اجاره فورد تورنیو کوریر
قیمت 1 روز : (950 لیر) 1,750,000 تومان

1,662,500 تومان

قیمت روزانه
3 تا 6 روز: 1,662,500
7 تا 13 روز: 1,578,500
 • دنده ای
 • دیزل
 • 5 نفره
 • 5 چمدان
بدون محدودیت کیلومتر
بدون ودیعه
بیمه فول رایگان
تحویل رایگان در فرودگاه
در ازمیر
کد شرکت: 1174 | کد خودرو: 1089

اجارهفیاتاگیا

2022
اجاره فیات اگیا
قیمت 1 روز : (1,000 لیر)

1,750,000 تومان

قیمت روزانه
3 تا 6 روز: 1,750,000
7 تا 13 روز: 1,662,500
 • دنده ای
 • دیزل
 • 5 نفره
 • 4 چمدان
بدون محدودیت کیلومتر
بدون ودیعه
بیمه فول رایگان
تحویل رایگان در فرودگاه
در ازمیر
کد شرکت: 1174 | کد خودرو: 1090

اجارهسیتروئنالیزه دنده ای (دیزل)

2020
اجاره سیتروئن الیزه دنده ای (دیزل)
قیمت 1 روز : (1,300 لیر)

2,275,000 تومان

قیمت روزانه
3 روز به بالا 2,275,000
 • دنده ای
 • دیزل
 • 5 نفره
 • 4 چمدان
تحویل رایگان در محل
در ازمیر
کد شرکت: 1148 | کد خودرو: 873

اجارههیوندایi20

2019
اجاره هیوندای i20
قیمت 1 روز : (1,300 لیر)

2,275,000 تومان

قیمت روزانه
3 روز به بالا 2,275,000
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 2 چمدان
تحویل رایگان در محل
در ازمیر
کد شرکت: 1148 | کد خودرو: 868

اجارهسیتروئنC5 ایرکراس

2022
اجاره سیتروئن C5 ایرکراس
قیمت 1 روز : (3,500 لیر)

6,125,000 تومان

قیمت روزانه
5 روز به بالا 6,125,000
 • اتوماتیک
 • دیزل
 • 5 نفره
 • 4 چمدان
تحویل رایگان در محل
در ازمیر
کد شرکت: 1148 | کد خودرو: 871

اجارههیوندایاکسنت

2019
اجاره هیوندای اکسنت
قیمت 1 روز : (1,400 لیر)

2,450,000 تومان

قیمت روزانه
4 روز به بالا 2,450,000
 • دنده ای
 • دیزل
 • 5 نفره
 • 3 چمدان
تحویل رایگان در محل
در ازمیر
کد شرکت: 1148 | کد خودرو: 870

اجارهاپلزافیرا

2022
اجاره اپل زافیرا
قیمت 1 روز : (3,500 لیر)

6,125,000 تومان

قیمت روزانه
5 روز به بالا 6,125,000
 • اتوماتیک
 • دیزل
 • 9 نفره
 • 6 چمدان
تحویل رایگان در محل
در ازمیر
کد شرکت: 1148 | کد خودرو: 869

اجارهپژواکسپرت ترولر

2022
اجاره پژو اکسپرت ترولر
قیمت 1 روز : (3,500 لیر)

6,125,000 تومان

قیمت روزانه
5 روز به بالا 6,125,000
 • اتوماتیک
 • دیزل
 • 9 نفره
 • 6 چمدان
تحویل رایگان در محل
در ازمیر
کد شرکت: 1148 | کد خودرو: 874

اجارهفولکستی راک

2023
اجاره فولکس تی راک
قیمت 1 روز : (3,600 لیر)

6,300,000 تومان

قیمت روزانه
5 روز به بالا 6,300,000
 • اتوماتیک
 • دیزل
 • 5 نفره
 • 3 چمدان
بیمه فول رایگان
تحویل رایگان در محل
در ازمیر
کد شرکت: 1010 | کد خودرو: 1039

اجارهفیاتدوبلو

2020
اجاره فیات دوبلو
قیمت 1 روز : (1,500 لیر) 3,500,000 تومان

2,625,000 تومان

قیمت روزانه
3 روز به بالا 2,625,000
 • دنده ای
 • دیزل
 • 5 نفره
 • 5 چمدان
بیمه فول رایگان
تحویل رایگان در محل
در ازمیر
کد شرکت: 1010 | کد خودرو: 492