شماره مجوز: 1301550312311
قیمت روزانه 0 - 4.6 میلیون تومان

اجاره خودرو در آنتالیا ترکیه

اجاره خودرو در آنتالیا ترکیه، اجاره خودرو در آنتالیا بدون نیاز به چک و سفته با ارزانترین قیمت و بیشترین تخفیف، تحویل خودرو در آنتالیا در فرودگاه یا هتل یا محل مورد نظر شما با مجوز رنت.

اجارهرنومگان اتومات (دیزل)

2022
اجاره رنو مگان اتومات (دیزل)
قیمت 1 روز : (45 دلار) 2,900,000 تومان

2,610,000 تومان

قیمت روزانه
3 تا 6 روز: 2,610,000
7 تا 13 روز: 2,494,000
 • اتوماتیک
 • دیزل
 • 5 نفره
 • 4 چمدان
تحویل رایگان در فرودگاه
در آنتالیا
کد شرکت: 1110 | کد خودرو: 747

اجارهتویوتاکرولا

2022
اجاره تویوتا کرولا
قیمت 1 روز : (45 دلار)

2,610,000 تومان

قیمت روزانه
3 تا 6 روز: 2,610,000
7 تا 13 روز: 2,494,000
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 3 چمدان
تحویل رایگان در فرودگاه
در آنتالیا
کد شرکت: 1110 | کد خودرو: 748

اجارهداچیاساندرو استپ وی

2022
اجاره داچیا ساندرو استپ وی
قیمت 1 روز : (35 دلار)

2,030,000 تومان

قیمت روزانه
3 تا 6 روز: 2,030,000
7 تا 20 روز: 1,914,000
 • دنده ای
 • دیزل
 • 5 نفره
 • 3 چمدان
تحویل رایگان در فرودگاه
در آنتالیا
کد شرکت: 1110 | کد خودرو: 749

اجارهداچیاداستر

2022
اجاره داچیا داستر
قیمت 1 روز : (43 دلار) 2,610,000 تومان

2,494,000 تومان

قیمت روزانه
3 تا 6 روز: 2,494,000
7 تا 13 روز: 2,378,000
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 4 چمدان
تحویل رایگان در فرودگاه
در آنتالیا
کد شرکت: 1110 | کد خودرو: 862

اجارههیوندایبایون

2022
اجاره هیوندای بایون
قیمت 1 روز : (40 دلار)

2,320,000 تومان

قیمت روزانه
3 تا 6 روز: 2,320,000
7 تا 20 روز: 2,204,000
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 3 چمدان
تحویل رایگان در فرودگاه
در آنتالیا
کد شرکت: 1110 | کد خودرو: 866

اجارهرنوکلیو اتومات (دیزل)

2022
اجاره رنو کلیو اتومات (دیزل)
قیمت 1 روز : (38 دلار) 2,320,000 تومان

2,204,000 تومان

قیمت روزانه
3 تا 6 روز: 2,204,000
7 تا 20 روز: 2,088,000
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 2 چمدان
تحویل رایگان در فرودگاه
در آنتالیا
کد شرکت: 1110 | کد خودرو: 744

اجارهفیاتاگیا دنده ای (دیزل)

2020
اجاره فیات اگیا دنده ای (دیزل)
قیمت 1 روز : (35 دلار)

2,030,000 تومان

قیمت روزانه
5 تا 6 روز: 2,030,000
7 تا 20 روز: 1,914,000
 • دنده ای
 • دیزل
 • 5 نفره
 • 3 چمدان
تحویل رایگان در فرودگاه
در آنتالیا
کد شرکت: 1110 | کد خودرو: 743

اجارهسیتروئنالیزه

2022
اجاره سیتروئن الیزه
قیمت 1 روز : (35 دلار)

2,030,000 تومان

قیمت روزانه
3 تا 6 روز: 2,030,000
7 تا 20 روز: 1,914,000
 • دنده ای
 • دیزل
 • 5 نفره
 • 4 چمدان
تحویل رایگان در فرودگاه
در آنتالیا
کد شرکت: 1110 | کد خودرو: 1325

اجارهرنوترافیک

2024
اجاره رنو ترافیک
قیمت 1 روز : (80 دلار)

4,640,000 تومان

قیمت روزانه
3 تا 6 روز: 4,640,000
7 تا 13 روز: 4,466,000
 • اتوماتیک
 • دیزل
 • 9 نفره
 • 6 چمدان
تحویل رایگان در فرودگاه
در آنتالیا
کد شرکت: 1110 | کد خودرو: 1519

اجارهرنوکلیو دنده ای (بنزینی)

2023
اجاره رنو کلیو دنده ای (بنزینی)
قیمت 1 روز : (35 دلار)

2,030,000 تومان

قیمت روزانه
3 تا 6 روز: 2,030,000
7 تا 20 روز: 1,914,000
 • دنده ای
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 2 چمدان
تحویل رایگان در فرودگاه
در آنتالیا
کد شرکت: 1110 | کد خودرو: 745