شماره مجوز: 1301550312311
قیمت روزانه 0 - 77 میلیون تومان

اجاره خودرو از شرکت اجاره وسیله نقلیه کد 1083

اجاره خودرو ، اجاره خودرو بدون نیاز به چک و سفته با ارزانترین قیمت و بیشترین تخفیف، تحویل خودرو در فرودگاه یا هتل یا محل مورد نظر شما با مجوز رنت.

اجارهپژو3008 اتومات (دیزل)

2022
اجاره پژو 3008 اتومات (دیزل)
قیمت 1 روز : (70 دلار) 5,200,000 تومان

4,550,000 تومان

قیمت روزانه
5 تا 13 روز: 4,550,000
14 تا 20 روز: 4,290,000
  • اتوماتیک
  • دیزل
  • 5 نفره
  • 3 چمدان
بدون محدودیت کیلومتر
بدون ودیعه
بیمه فول
تحویل رایگان در فرودگاه
در استانبول
کد شرکت: 1083 | کد خودرو: 541

اجارهرنومگان اتومات (دیزل)

2022
اجاره رنو مگان اتومات (دیزل)
قیمت 1 روز : (45 دلار) 3,250,000 تومان

2,925,000 تومان

قیمت روزانه
3 تا 13 روز: 2,925,000
14 تا 20 روز: 2,730,000
  • اتوماتیک
  • دیزل
  • 5 نفره
  • 4 چمدان
بدون محدودیت کیلومتر
بدون ودیعه
بیمه فول
تحویل رایگان در فرودگاه
در استانبول
کد شرکت: 1083 | کد خودرو: 512

اجارهاپلکورسا

2024
اجاره اپل کورسا
قیمت 1 روز : (43 دلار)

2,795,000 تومان

قیمت روزانه
5 تا 13 روز: 2,795,000
14 تا 20 روز: 2,600,000
  • اتوماتیک
  • بنزین
  • 5 نفره
  • 2 چمدان
بدون محدودیت کیلومتر
بدون ودیعه
بیمه فول
تحویل رایگان در فرودگاه
در استانبول
کد شرکت: 1083 | کد خودرو: 1460

اجارهآئودیA4

2019
اجاره آئودی A4
قیمت 1 روز : (60 دلار) 4,550,000 تومان

3,900,000 تومان

قیمت روزانه
5 تا 13 روز: 3,900,000
14 تا 20 روز: 3,705,000
  • اتوماتیک
  • دیزل
  • 5 نفره
  • 4 چمدان
بدون محدودیت کیلومتر
بدون ودیعه
بیمه فول
تحویل رایگان در فرودگاه
در استانبول
کد شرکت: 1083 | کد خودرو: 640

اجارهسیتروئنالیزه دنده ای (دیزل)

2022
اجاره سیتروئن الیزه دنده ای (دیزل)
قیمت 1 روز : (35 دلار)

2,275,000 تومان

قیمت روزانه
7 تا 13 روز: 2,275,000
14 تا 20 روز: 2,145,000
  • دنده ای
  • دیزل
  • 5 نفره
  • 3 چمدان
بدون محدودیت کیلومتر
بدون ودیعه
بیمه فول
تحویل رایگان در فرودگاه
در استانبول
کد شرکت: 1083 | کد خودرو: 542

اجارهفیاتاگیا اتومات (دیزل)

2021
اجاره فیات اگیا اتومات (دیزل)
قیمت 1 روز : (43 دلار)

2,795,000 تومان

قیمت روزانه
5 تا 13 روز: 2,795,000
14 تا 20 روز: 2,600,000
  • اتوماتیک
  • دیزل
  • 5 نفره
  • 3 چمدان
بدون محدودیت کیلومتر
بدون ودیعه
بیمه فول
تحویل رایگان در فرودگاه
در استانبول
کد شرکت: 1083 | کد خودرو: 511

اجارهرنوکلیو دنده ای (بنزینی)

2020
اجاره رنو کلیو دنده ای (بنزینی)
قیمت 1 روز : (32 دلار)

2,080,000 تومان

قیمت روزانه
5 تا 13 روز: 2,080,000
14 تا 20 روز: 1,950,000
  • دنده ای
  • بنزین
  • 5 نفره
  • 2 چمدان
بدون محدودیت کیلومتر
بدون ودیعه
بیمه فول
تحویل رایگان در فرودگاه
در استانبول
کد شرکت: 1083 | کد خودرو: 501

اجارهفولکسجتا اتوماتیک (دیزل)

2020
اجاره فولکس جتا اتوماتیک (دیزل)
قیمت 1 روز : (50 دلار)

3,250,000 تومان

قیمت روزانه
7 تا 13 روز: 3,250,000
14 تا 20 روز: 3,055,000
  • اتوماتیک
  • دیزل
  • 5 نفره
  • 4 چمدان
بدون محدودیت کیلومتر
بدون ودیعه
بیمه فول
تحویل رایگان در فرودگاه
در استانبول
کد شرکت: 1083 | کد خودرو: 520

اجارهرنوسیمبل دنده ای(هیبرید)

2020
اجاره رنو سیمبل دنده ای(هیبرید)
قیمت 1 روز : (32 دلار)

2,080,000 تومان

قیمت روزانه
5 تا 13 روز: 2,080,000
14 تا 20 روز: 1,950,000
  • دنده ای
  • هیبرید
  • 5 نفره
  • 3 چمدان
بدون محدودیت کیلومتر
بدون ودیعه
بیمه فول
تحویل رایگان در فرودگاه
در استانبول
کد شرکت: 1083 | کد خودرو: 521

اجارهرنومگان اتومات (دیزل)

2021
اجاره رنو مگان اتومات (دیزل)
قیمت 1 روز : (40 دلار)

2,600,000 تومان

قیمت روزانه
7 تا 13 روز: 2,600,000
14 تا 20 روز: 2,470,000
  • اتوماتیک
  • دیزل
  • 5 نفره
  • 4 چمدان
بدون محدودیت کیلومتر
بدون ودیعه
بیمه فول
تحویل رایگان در فرودگاه
در استانبول
کد شرکت: 1083 | کد خودرو: 546