شماره مجوز: 1301550312311
قیمت روزانه 0 - 70 میلیون تومان

اجاره ماشین از شرکت اجاره ماشین کد 1129

اجاره ماشین ، اجاره ماشین بدون نیاز به چک و سفته با ارزانترین قیمت و بیشترین تخفیف، تحویل ماشین در فرودگاه یا هتل یا محل مورد نظر شما با مجوز رنت.

اجارهاپلکورسا

2023
اجاره اپل کورسا
قیمت 1 روز : (1,200 لیر) 2,590,000 تومان

2,220,000 تومان

قیمت روزانه
3 تا 6 روز: 2,220,000
7 تا 13 روز: 2,109,000
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 2 چمدان
بدون محدودیت کیلومتر
بدون ودیعه
بیمه فول رایگان
تحویل رایگان در فرودگاه
در استانبول
کد شرکت: 1129 | کد خودرو: 867

اجارهنیسانقشقایی

2021
اجاره نیسان قشقایی
قیمت 1 روز : (1,500 لیر) 3,330,000 تومان

2,775,000 تومان

قیمت روزانه
3 تا 6 روز: 2,775,000
7 تا 13 روز: 2,636,250
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 4 چمدان
بدون محدودیت کیلومتر
بدون ودیعه
بیمه فول رایگان
تحویل رایگان در فرودگاه
در استانبول
کد شرکت: 1129 | کد خودرو: 782

اجارهتویوتاکرولا

2022
اجاره تویوتا کرولا
قیمت 1 روز : (1,300 لیر) 2,960,000 تومان

2,405,000 تومان

قیمت روزانه
3 تا 6 روز: 2,405,000
7 تا 13 روز: 2,284,750
 • اتوماتیک
 • هیبرید
 • 5 نفره
 • 3 چمدان
بدون محدودیت کیلومتر
بدون ودیعه
بیمه فول رایگان
تحویل رایگان در فرودگاه
در استانبول
کد شرکت: 1129 | کد خودرو: 783

اجارهاپلزافیرا

2023
اجاره اپل زافیرا
قیمت 1 روز : (1,850 لیر) 5,550,000 تومان

3,422,500 تومان

قیمت روزانه
4 تا 6 روز: 3,422,500
7 تا 13 روز: 3,250,450
 • اتوماتیک
 • دیزل
 • 9 نفره
 • 6 چمدان
بدون محدودیت کیلومتر
بدون ودیعه
بیمه فول رایگان
تحویل رایگان در فرودگاه
در استانبول
کد شرکت: 1129 | کد خودرو: 795

اجارهداچیالاژی دنده ای (دیزل)

2020
اجاره داچیا لاژی دنده ای (دیزل)
قیمت 1 روز : (1,250 لیر) 2,775,000 تومان

2,312,500 تومان

قیمت روزانه
3 تا 6 روز: 2,312,500
7 تا 13 روز: 2,195,950
 • دنده ای
 • دیزل
 • 7 نفره
 • 4 چمدان
بدون محدودیت کیلومتر
بدون ودیعه
بیمه فول رایگان
تحویل رایگان در فرودگاه
در استانبول
کد شرکت: 1129 | کد خودرو: 890

اجارهفوردفوکوس

2021
اجاره فورد فوکوس
قیمت 1 روز : (1,300 لیر) 2,960,000 تومان

2,405,000 تومان

قیمت روزانه
3 تا 6 روز: 2,405,000
7 تا 13 روز: 2,284,750
 • اتوماتیک
 • دیزل
 • 5 نفره
 • 3 چمدان
بدون محدودیت کیلومتر
بدون ودیعه
بیمه فول رایگان
تحویل رایگان در فرودگاه
در استانبول
کد شرکت: 1129 | کد خودرو: 808

اجارهرنوتالیانت

2022
اجاره رنو تالیانت
قیمت 1 روز : (1,200 لیر) 2,590,000 تومان

2,220,000 تومان

قیمت روزانه
3 تا 6 روز: 2,220,000
7 تا 13 روز: 2,109,000
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 3 چمدان
بدون محدودیت کیلومتر
بدون ودیعه
بیمه فول رایگان
تحویل رایگان در فرودگاه
در استانبول
کد شرکت: 1129 | کد خودرو: 790

اجارهرنومگان

2022
اجاره رنو مگان
قیمت 1 روز : (1,200 لیر) 2,775,000 تومان

2,220,000 تومان

قیمت روزانه
3 تا 6 روز: 2,220,000
7 تا 13 روز: 2,109,000
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 4 چمدان
بدون محدودیت کیلومتر
بدون ودیعه
بیمه فول رایگان
تحویل رایگان در فرودگاه
در استانبول
کد شرکت: 1129 | کد خودرو: 1119

اجارهاپلکومبو

2023
اجاره اپل کومبو
قیمت 1 روز : (1,250 لیر) 2,775,000 تومان

2,312,500 تومان

قیمت روزانه
3 تا 6 روز: 2,312,500
7 تا 13 روز: 2,195,950
 • اتوماتیک
 • دیزل
 • 5 نفره
 • 5 چمدان
بدون محدودیت کیلومتر
بدون ودیعه
بیمه فول رایگان
تحویل رایگان در فرودگاه
در استانبول
کد شرکت: 1129 | کد خودرو: 902

اجارهفولکسگلف

2023
اجاره فولکس گلف
قیمت 1 روز : (950 لیر) 2,405,000 تومان

1,757,500 تومان

قیمت روزانه
3 تا 6 روز: 1,757,500
7 تا 13 روز: 1,668,700
 • دنده ای
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 2 چمدان
بدون محدودیت کیلومتر
بدون ودیعه
بیمه فول رایگان
تحویل رایگان در فرودگاه
در استانبول
کد شرکت: 1129 | کد خودرو: 810