شماره مجوز: 1301550312311
قیمت روزانه 0 - 72 میلیون تومان

اجاره خودرو از شرکت اجاره وسیله نقلیه کد 1129

اجاره خودرو ، اجاره خودرو بدون نیاز به چک و سفته با ارزانترین قیمت و بیشترین تخفیف، تحویل خودرو در فرودگاه یا هتل یا محل مورد نظر شما با مجوز رنت.

اجارهنیسانقشقایی

2021
اجاره نیسان قشقایی
قیمت 1 روز : (70 دلار) 4,720,000 تومان

4,130,000 تومان

قیمت روزانه
4 تا 13 روز: 4,130,000
14 تا 20 روز: 3,894,000
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 4 چمدان
بدون محدودیت کیلومتر
بدون ودیعه
بیمه فول
تحویل رایگان در فرودگاه
در استانبول
کد شرکت: 1129 | کد خودرو: 782

اجارهتویوتاکرولا

2022
اجاره تویوتا کرولا
قیمت 1 روز : (65 دلار) 4,130,000 تومان

3,835,000 تومان

قیمت روزانه
4 تا 13 روز: 3,835,000
14 تا 20 روز: 3,599,000
 • اتوماتیک
 • هیبرید
 • 5 نفره
 • 3 چمدان
بدون محدودیت کیلومتر
بدون ودیعه
بیمه فول
تحویل رایگان در فرودگاه
در استانبول
کد شرکت: 1129 | کد خودرو: 783

اجارهاپلزافیرا

2023
اجاره اپل زافیرا
قیمت 1 روز : (120 دلار) 8,850,000 تومان

7,080,000 تومان

قیمت روزانه
5 تا 13 روز: 7,080,000
14 تا 20 روز: 6,726,000
 • اتوماتیک
 • دیزل
 • 9 نفره
 • 6 چمدان
بدون محدودیت کیلومتر
بدون ودیعه
بیمه فول
تحویل رایگان در فرودگاه
در استانبول
کد شرکت: 1129 | کد خودرو: 795

اجارهرنومگان

2022
اجاره رنو مگان
قیمت 1 روز : (62 دلار) 3,835,000 تومان

3,658,000 تومان

قیمت روزانه
4 تا 13 روز: 3,658,000
14 تا 20 روز: 3,422,000
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 4 چمدان
بدون محدودیت کیلومتر
بدون ودیعه
بیمه فول
تحویل رایگان در فرودگاه
در استانبول
کد شرکت: 1129 | کد خودرو: 1119

اجارههیوندایi20

2023
اجاره هیوندای i20
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 2 چمدان
بدون محدودیت کیلومتر
بدون ودیعه
بیمه فول
تحویل رایگان در فرودگاه
در استانبول
کد شرکت: 1129 | کد خودرو: 1511

اجارهاپلکراس‌لند

2023
اجاره اپل کراس‌لند
قیمت 1 روز : (60 دلار)

3,540,000 تومان

قیمت روزانه
4 تا 13 روز: 3,540,000
14 تا 20 روز: 3,363,000
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 3 چمدان
بدون محدودیت کیلومتر
بدون ودیعه
بیمه فول
تحویل رایگان در فرودگاه
در استانبول
کد شرکت: 1129 | کد خودرو: 1280

اجارههیوندایاکسنت بلو اتومات (دیزل)

2019
اجاره هیوندای اکسنت بلو اتومات (دیزل)
قیمت 1 روز : (55 دلار)

3,245,000 تومان

قیمت روزانه
4 تا 13 روز: 3,245,000
14 تا 20 روز: 3,068,000
 • اتوماتیک
 • دیزل
 • 5 نفره
 • 3 چمدان
بدون محدودیت کیلومتر
بدون ودیعه
بیمه فول
تحویل رایگان در فرودگاه
در استانبول
کد شرکت: 1129 | کد خودرو: 784

اجارهفولکسگلف

2023
اجاره فولکس گلف
قیمت 1 روز : (50 دلار)

2,950,000 تومان

قیمت روزانه
4 تا 13 روز: 2,950,000
14 تا 20 روز: 2,773,000
 • دنده ای
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 2 چمدان
بدون محدودیت کیلومتر
بدون ودیعه
بیمه فول
تحویل رایگان در فرودگاه
در استانبول
کد شرکت: 1129 | کد خودرو: 810

اجارهفولکسپاسات

2021
اجاره فولکس پاسات
قیمت 1 روز : (105 دلار)

6,195,000 تومان

قیمت روزانه
5 تا 13 روز: 6,195,000
14 تا 20 روز: 5,841,000
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 4 چمدان
بدون محدودیت کیلومتر
بدون ودیعه
بیمه فول
تحویل رایگان در فرودگاه
در استانبول
کد شرکت: 1129 | کد خودرو: 1671

اجارهپژو3008 اتومات (دیزل)

2022
اجاره پژو 3008 اتومات (دیزل)
قیمت 1 روز : (105 دلار)

6,195,000 تومان

قیمت روزانه
4 تا 13 روز: 6,195,000
14 تا 20 روز: 5,841,000
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 5 چمدان
بدون محدودیت کیلومتر
بدون ودیعه
تحویل رایگان در فرودگاه
در استانبول
کد شرکت: 1129 | کد خودرو: 1493