شماره مجوز: 1301550312311
قیمت روزانه 0 - 9.5 میلیون تومان

اجاره ماشین در کیش ایران

اجاره ماشین در کیش ایران، اجاره ماشین در کیش بدون نیاز به چک و سفته با ارزانترین قیمت و بیشترین تخفیف، تحویل ماشین در کیش در فرودگاه یا هتل یا محل مورد نظر شما با مجوز رنت.

اجارهنیسانجوک

2016
اجاره نیسان جوک
قیمت 1 روز :

1,450,000 تومان

قیمت روزانه
2 روز به بالا 1,450,000
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 2 چمدان
تحویل رایگان در محل
در کیش
کد شرکت: 1051 | کد خودرو: 1035

اجارهنیسانجوک

2016
اجاره نیسان جوک
قیمت 1 روز :

1,450,000 تومان

قیمت روزانه
2 روز به بالا 1,450,000
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 2 چمدان
تحویل رایگان در محل
در کیش
کد شرکت: 1051 | کد خودرو: 481

اجارههیوندایتوسان

2018
اجاره هیوندای توسان
قیمت 1 روز :

2,300,000 تومان

قیمت روزانه
2 روز به بالا 2,300,000
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 2 چمدان
تحویل رایگان در محل
در کیش
کد شرکت: 1015 | کد خودرو: 119

اجارهکیااپتیما

2018
اجاره کیا اپتیما
قیمت 1 روز :

2,200,000 تومان

قیمت روزانه
2 روز به بالا 2,200,000
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 2 چمدان
تحویل رایگان در محل
در کیش
کد شرکت: 1015 | کد خودرو: 122

اجارهکیااسپورتیج

2018
اجاره کیا اسپورتیج
قیمت 1 روز :

2,200,000 تومان

قیمت روزانه
2 روز به بالا 2,200,000
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 2 چمدان
تحویل رایگان در محل
در کیش
کد شرکت: 1015 | کد خودرو: 106

اجارههیوندایH1

2015
اجاره هیوندای H1
قیمت 1 روز :

4,400,000 تومان

قیمت روزانه
2 روز به بالا 4,400,000
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 12 نفره
 • 5 چمدان
تحویل رایگان در محل
در کیش
کد شرکت: 1015 | کد خودرو: 535

اجارهکیااپتیما

2018
اجاره کیا اپتیما
قیمت 1 روز :

2,200,000 تومان

قیمت روزانه
2 روز به بالا 2,200,000
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 2 چمدان
تحویل رایگان در محل
در کیش
کد شرکت: 1015 | کد خودرو: 117

اجارهتویوتاکمری

2012
اجاره تویوتا کمری
قیمت 1 روز :

1,600,000 تومان

قیمت روزانه
2 روز به بالا 1,600,000
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 2 چمدان
تحویل رایگان در محل
در کیش
کد شرکت: 1015 | کد خودرو: 887

اجارههیوندایسانتافه (ix45)

2017
اجاره هیوندای سانتافه (ix45)
قیمت 1 روز :

3,000,000 تومان

قیمت روزانه
2 روز به بالا 3,000,000
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 7 نفره
 • 3 چمدان
تحویل رایگان در محل
در کیش
کد شرکت: 1015 | کد خودرو: 108

اجارههیوندایتوسان

2018
اجاره هیوندای توسان
قیمت 1 روز :

1,950,000 تومان

قیمت روزانه
2 روز به بالا 1,950,000
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 2 چمدان
تحویل رایگان در محل
در کیش
کد شرکت: 1051 | کد خودرو: 533