شماره مجوز: 1301550312311
قیمت روزانه 0 - 63 میلیون تومان

اجاره کیا سراتو اقتصادی

اجاره کیا سراتو ، اجاره کیا سراتو بدون نیاز به چک و سفته با ارزانترین قیمت و بیشترین تخفیف، تحویل کیا سراتو در فرودگاه یا هتل یا محل مورد نظر شما با مجوز رنت.

اجارهکیاسراتو

2018
اجاره کیا سراتو
قیمت 1 روز :

2,000,000 تومان

قیمت روزانه
3 روز به بالا 2,000,000
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 2 چمدان
تحویل رایگان در محل
در کیش
کد شرکت: 1022 | کد خودرو: 656

اجارهکیاسراتو

2018
اجاره کیا سراتو
قیمت 1 روز :

1,600,000 تومان

قیمت روزانه
2 روز به بالا 1,600,000
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 2 چمدان
تحویل رایگان در محل
در کیش
کد شرکت: 1034 | کد خودرو: 212

اجارهکیاسراتو

2014
اجاره کیا سراتو
قیمت 1 روز :

1,450,000 تومان

قیمت روزانه
2 روز به بالا 1,450,000
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 4 چمدان
تحویل رایگان در محل
در کیش
کد شرکت: 1061 | کد خودرو: 1153

اجارهکیاسراتو

2017
اجاره کیا سراتو
قیمت 1 روز :

1,600,000 تومان

قیمت روزانه
2 روز به بالا 1,600,000
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 4 نفره
 • 2 چمدان
تحویل رایگان در محل
در کیش
کد شرکت: 1051 | کد خودرو: 666

اجارهکیاسراتو

2018
اجاره کیا سراتو
قیمت 1 روز :

1,562,500 تومان

قیمت روزانه
2 روز به بالا 1,562,500
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 4 نفره
 • 2 چمدان
تحویل رایگان در محل
در کیش
کد شرکت: 1061 | کد خودرو: 1124

اجارهکیاسراتو

2017
اجاره کیا سراتو
قیمت 1 روز :

1,500,000 تومان

قیمت روزانه
2 روز به بالا 1,500,000
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 2 چمدان
تحویل رایگان در محل
در کیش
کد شرکت: 1029 | کد خودرو: 180