شماره مجوز: 1301550312311

اجاره ماشین اقتصادی در کیش ایران

اجاره ماشین در کیش ایران، اجاره ماشین در کیش بدون نیاز به چک و سفته با ارزانترین قیمت و بیشترین تخفیف، تحویل ماشین در کیش در فرودگاه یا هتل یا محل مورد نظر شما با مجوز رنت.

اجارهکیااسپورتیج

2018
اجاره کیا اسپورتیج
قیمت 1 روز :

2,200,000 تومان

 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 3 چمدان
تحویل رایگان در محل
در کیش
کد شرکت: 1022 | کد خودرو: 658

اجارهکیااسپورتیج

2018
اجاره کیا اسپورتیج
قیمت 1 روز :

2,100,000 تومان

 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 3 چمدان
تحویل رایگان در محل
در کیش
کد شرکت: 1022 | کد خودرو: 195

اجارهنیسانایکس تریل

2016
اجاره نیسان ایکس تریل
قیمت 1 روز :

2,300,000 تومان

 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 7 نفره
 • 3 چمدان
تحویل رایگان در محل
در کیش
کد شرکت: 1022 | کد خودرو: 146

اجارهکیااپتیما

2018
اجاره کیا اپتیما
قیمت 1 روز :

2,100,000 تومان

 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 3 چمدان
تحویل رایگان در محل
در کیش
کد شرکت: 1022 | کد خودرو: 659

اجارهنیسانجوک

2016
اجاره نیسان جوک
قیمت 1 روز :

1,300,000 تومان

 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 2 چمدان
تحویل رایگان در محل
در کیش
کد شرکت: 1022 | کد خودرو: 149

اجارهکیاسراتو

2018
اجاره کیا سراتو
قیمت 1 روز :

1,600,000 تومان

 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 2 چمدان
بیمه فول رایگان
تحویل رایگان در محل
در کیش
کد شرکت: 1022 | کد خودرو: 656

اجارهنیسانجوک

2016
اجاره نیسان جوک
قیمت 1 روز :

1,250,000 تومان

 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 2 چمدان
تحویل رایگان در محل
در کیش
کد شرکت: 1063 | کد خودرو: 329

اجارهکیااسپورتیج

2018
اجاره کیا اسپورتیج
قیمت 1 روز :

1,850,000 تومان

 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 3 چمدان
بیمه فول رایگان
تحویل رایگان در محل
در کیش
کد شرکت: 1063 | کد خودرو: 330

اجارههیوندایسانتافه (ix45)

2016
اجاره هیوندای سانتافه (ix45)
قیمت 1 روز :

2,150,000 تومان

 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 7 نفره
 • 3 چمدان
تحویل رایگان در محل
در کیش
کد شرکت: 1063 | کد خودرو: 332

اجارهکیااپتیما

2018
اجاره کیا اپتیما
قیمت 1 روز :

1,800,000 تومان

 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 3 چمدان
تحویل رایگان در محل
در کیش
کد شرکت: 1063 | کد خودرو: 326