شماره مجوز: 1301550312311

اجاره ماشین کروک در کیش ایران

اجاره ماشین در کیش ایران، اجاره ماشین در کیش بدون نیاز به چک و سفته با ارزانترین قیمت و بیشترین تخفیف، تحویل ماشین در کیش در فرودگاه یا هتل یا محل مورد نظر شما با مجوز رنت.

اجارهفوردموستانگکروک

2016
اجاره فورد موستانگ کروک
قیمت 1 روز : 5,000,000 تومان

4,000,000 تومان

 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 4 نفره
 • 1 چمدان
تحویل رایگان در محل
در کیش
کد شرکت: 1022 | کد خودرو: 153

اجارهشورلتکاماروکروک

2016
اجاره شورلت کامارو کروک
قیمت 1 روز : 4,200,000 تومان

3,550,000 تومان

 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 4 نفره
 • 1 چمدان
تحویل رایگان در محل
در کیش
کد شرکت: 1022 | کد خودرو: 152

اجارهشورلتکاماروکروک

2016
اجاره شورلت کامارو کروک
قیمت 1 روز :

3,800,000 تومان

 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 4 نفره
 • 1 چمدان
در کیش
کد شرکت: 1105 | کد خودرو: 707

اجارهفوردموستانگکروک

2013
اجاره فورد موستانگ کروک
قیمت 1 روز :

3,350,000 تومان

 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 4 نفره
 • 2 چمدان
تحویل رایگان در محل
در کیش
کد شرکت: 1034 | کد خودرو: 214

اجارهفوردموستانگکروک

2014
اجاره فورد موستانگ کروک
قیمت 1 روز :

4,300,000 تومان

 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 4 نفره
 • 3 چمدان
تحویل رایگان در محل
در کیش
کد شرکت: 1070 | کد خودرو: 392

اجارهشورلتکاماروکروک

2016
اجاره شورلت کامارو کروک
قیمت 1 روز :

4,300,000 تومان

 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 4 نفره
 • 2 چمدان
تحویل رایگان در فرودگاه
در کیش
کد شرکت: 1070 | کد خودرو: 391

اجارهفوردموستانگکروک

2014
اجاره فورد موستانگ کروک
قیمت 1 روز : 4,000,000 تومان

3,200,000 تومان

 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 1 چمدان
تحویل رایگان در محل
در کیش
کد شرکت: 1063 | کد خودرو: 485

اجارهشورلتکاماروکروک

2016
اجاره شورلت کامارو کروک
قیمت 1 روز :

5,000,000 تومان

 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 4 نفره
 • 1 چمدان
تحویل رایگان در محل
در کیش
کد شرکت: 1107 | کد خودرو: 798

اجارهفوردموستانگکروک

2016
اجاره فورد موستانگ کروک
قیمت 1 روز :

4,300,000 تومان

 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 4 نفره
 • 1 چمدان
تحویل رایگان در محل
در کیش
کد شرکت: 1077 | کد خودرو: 445

اجارهشورلتکاماروکروک

2016
اجاره شورلت کامارو کروک
قیمت 1 روز : 4,500,000 تومان

3,800,000 تومان

 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 4 نفره
 • 1 چمدان
تحویل رایگان در محل
در کیش
کد شرکت: 1098 | کد خودرو: 655