شماره مجوز: 1301550312311
قیمت روزانه 0 - 63 میلیون تومان

اجاره ماشین

اجاره ماشین ، اجاره ماشین بدون نیاز به چک و سفته با ارزانترین قیمت و بیشترین تخفیف، تحویل ماشین در فرودگاه یا هتل یا محل مورد نظر شما با مجوز رنت.

اجارهکیااسپورتیج

2016
اجاره کیا اسپورتیج
قیمت 1 روز :

2,200,000 تومان

قیمت روزانه
2 تا 6 روز: 2,200,000
7 تا 13 روز: 2,090,000
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 4 نفره
 • 2 چمدان
تحویل رایگان در محل
در کیش
کد شرکت: 1070 | کد خودرو: 722

اجارهتویوتاکرولا

2015
اجاره تویوتا کرولا
قیمت 1 روز :

2,200,000 تومان

قیمت روزانه
2 تا 6 روز: 2,200,000
7 تا 13 روز: 2,090,000
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 2 چمدان
تحویل رایگان در محل
در کیش
کد شرکت: 1070 | کد خودرو: 683

اجارهنیسانتیدا

2012
اجاره نیسان تیدا
قیمت 1 روز :

1,300,000 تومان

قیمت روزانه
2 تا 6 روز: 1,300,000
7 تا 13 روز: 1,235,000
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 1 چمدان
تحویل رایگان در محل
در کیش
کد شرکت: 1070 | کد خودرو: 684

اجارهکیااسپورتیج

2016
اجاره کیا اسپورتیج
قیمت 1 روز :

2,000,000 تومان

قیمت روزانه
2 روز به بالا 2,000,000
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 2 چمدان
تحویل رایگان در محل
در کیش
کد شرکت: 1034 | کد خودرو: 206

اجارهفوردموستانگکروک

2013
اجاره فورد موستانگ کروک
قیمت 1 روز :

3,550,000 تومان

قیمت روزانه
2 روز به بالا 3,550,000
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 4 نفره
 • 2 چمدان
تحویل رایگان در محل
در کیش
کد شرکت: 1034 | کد خودرو: 214

اجارهفوردايدج

2013
اجاره فورد ايدج
قیمت 1 روز :

2,000,000 تومان

قیمت روزانه
2 روز به بالا 2,000,000
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 3 چمدان
تحویل رایگان در محل
در کیش
کد شرکت: 1034 | کد خودرو: 211

اجارههیوندایتوسان

2018
اجاره هیوندای توسان
قیمت 1 روز :

1,950,000 تومان

قیمت روزانه
2 روز به بالا 1,950,000
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 2 چمدان
تحویل رایگان در محل
در کیش
کد شرکت: 1051 | کد خودرو: 533

اجارهکیااپتیما

2016
اجاره کیا اپتیما
قیمت 1 روز :

2,000,000 تومان

قیمت روزانه
1 روز به بالا 2,000,000
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 3 چمدان
تحویل رایگان در محل
در کیش
کد شرکت: 1022 | کد خودرو: 1135

اجارهکیااسپورتیج

2018
اجاره کیا اسپورتیج
قیمت 1 روز :

2,200,000 تومان

قیمت روزانه
1 روز به بالا 2,200,000
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 3 چمدان
تحویل رایگان در محل
در کیش
کد شرکت: 1022 | کد خودرو: 195

اجارهبنزکلاس E

2013
اجاره بنز کلاس E
قیمت 1 روز :

6,500,000 تومان

قیمت روزانه
2 روز به بالا 6,500,000
 • اتوماتیک
 • بنزین
 • 5 نفره
 • 3 چمدان
تحویل رایگان در محل
در کیش
کد شرکت: 1022 | کد خودرو: 737